In het belang van de volksgezondheid en onze verantwoordelijkheid voor elkaar vraag ik uw aandacht voor een aantal belangrijke zaken. Daarbij doe ik een dringend appèl op uw zorg voor uw directe omgeving, uw kinderen, uw gezin en uw hele familie. De coronacrisis verlamt onze samenleving en bedreigt onze gezondheid. De aanpak van deze ernstige dreiging vraagt om vergaande maatregelen, die wij allemaal zeer ter harte moeten nemen. Daar mogen wij beslist niet laconiek en onverschillig over doen.

Het dringende advies in onze gezamenlijke strijd tegen corona is om sociale contacten zoveel als maar mogelijk is te vermijden, door thuis te blijven en zo mogelijk ook thuis te werken. Dat geldt voor ons allemaal in alle omstandigheden. De landelijke maatregelen staan het daarom alléén toe om kleine openbare en besloten bijeenkomsten te organiseren, mits de bezoekers minimaal anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden. Overigens is het verboden om eet- en drinkgelegenheden geopend te houden. Dat geldt natuurlijk niet voor bedrijfskantines, die onder werktijd open zijn voor medewerkers.

Ik maak mij in dat kader ernstig zorgen over bijeenkomsten op het bedrijventerrein, die niet gerelateerd zijn aan bedrijfsactiviteiten. Dan doel ik bijvoorbeeld op feesten, kerkdiensten, sociëteiten en zangverenigingen. In de geldende noodverordening die in heel de provincie Flevoland van kracht is, worden de organisatie en deelname aan activiteiten van jongeren in bedrijfsgebouwen of bijbehorende erven tot nader order verboden. Gelukkig hebben de jeugdhonken zelf hun verantwoordelijkheid genomen en besloten tot sluiting. Het doel hiervan is de gezondheid van u als inwoners te beschermen en ook het open houden van bedrijven te waarborgen.

Het is aan de voorzitter van de Veiligheidsregio en aan mij om in het belang van de openbare orde en de volksgezondheid toe te zien op de naleving van de noodverordening en de landelijke maatregelen. De nationale overheid heeft opgeroepen om sociale contacten en samenscholingen te vermijden, ook in de openbare ruimte. De maatregel om minimaal anderhalve meter afstand van elkaar te houden geldt ook op straat. Op vastgestelde overtredingen van de verboden in de noodverordening staat een boete van maximaal € 4.350,00 of een gevangenisstraf van maximaal drie maanden.

Ik hoop van harte dat wij onze bevoegdheden om handhavend op te treden niet hoeven te gebruiken, maar indien nodig zullen we dat wel doen. Er is nu weliswaar nog sprake van een beperkt aantal besmettingen op Urk, maar dat zal heel snel veranderen als wij de maatregelen negeren. Het land verkeert in een crisis. Wij beleven moeilijke tijden. Ik doe een klemmend beroep op uw gezond verstand en uw verantwoordelijkheidsgevoel tegenover elkaar. Spreek elkaar aan op naleving van maatregelen. Ouders let op uw kinderen. Dat doet u niet alleen voor uzelf, maar vooral met het oog op onze naaste die kwetsbaar is: ouderen en mensen met een verminderde weerstand.

De burgemeester van Urk,
Ineke Bakker