De inhoud is geladen.

Camping

Google Maps afbeelding van de Urker camping en een deel van het Urkerbos

Vragen en antwoorden

Over het beëindigen van permanente bewoning op Vakantiepark ‘t Urkerbos

Mag je op vakantiepark 't Urkerbos wonen?

Nee. Dat heeft nooit gemogen.

Waarom niet?

Permanent in een stacaravan wonen is alleen toegestaan als het de bestemming 'wonen' heeft. De stacaravans op Vakantiepark ’t Urkerbos hebben de bestemming ‘recreëren’. Wonen is daarom niet toegestaan.

Sinds wanneer mag je niet permanent op Vakantiepark 't Urkerbos wonen?

Dat heeft nooit gemogen. 

Waarom konden mensen zich dan inschrijven op een adres op het vakantiepark?

Omdat de gemeente bij wet verplicht is om mensen in te schrijven in de Basis Registratie Personen (BRP), ook al mag op zo’n adres volgens de bestemming niet gewoond worden. Wel wordt ten overvloede sinds 1 juli 2023 heel specifiek bij zo’n inschrijving vermeld dat wonen op Vakantiepark ’t Urkerbos niet is toegestaan. 

Wat gebeurt er als iemand zich nu inschrijft op een recreatieadres?

Dan gaat de gemeente handhaven. Dit doen we sinds juli 2023. Het kan tot gevolg hebben dat aan de bewoner en/of de eigenaar van het recreatieadres een dwangsom wordt opgelegd. De bewoner moet op zoek gaan naar legale woonruimte.

Wat is permanente bewoning?

Als de stacaravan het hoofdverblijf van de bewoner is en als het sociale leven van die persoon zich daar rondom afspeelt. 

Waar mag ik het recreatieverblijf dan wel voor gebruiken?

Voor recreatieve doeleinden. Elke vorm van gebruik die het recreatieve ontstijgt is in strijd met het omgevingsplan.

Wanneer moet permanente bewoning op Vakantiepark ’t Urkerbos beëindigd zijn?

Voor dit proces is vijf jaar genomen, om mensen die het vakantiepark als hoofdverblijf hebben de tijd te geven om een nieuwe plek te zoeken. Hoelang iemand nodig heeft (binnen die vijf jaar) kan per situatie verschillen – hierin leveren we maatwerk. In mei 2023 is gestart met informeren over het feit dat gehandhaafd gaat worden. 

Zijn de vakantieparkbewoners op de hoogte van het handhavingsbeleid?

Ja, zij zijn hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht via een bijeenkomst, via persoonlijke gesprekken en via een persoonlijke brief. 

Waarom gaat de gemeente Urk handhaven op Vakantiepark ’t Urkerbos?

Om meerdere redenen: 

 • Onze gemeenteraad heeft in 2020 en in 2021 gevraagd om te handhaven. Daarom is daar een plan van aanpak voor gemaakt. Dat plan is aan de raad voorgelegd, waarna in 2023 gestart is met de uitvoering. 
 • Het college van burgemeester en wethouders is verplicht om te handhaven. 
 • Vakantiepark ’t Urkerbos is het enige vakantiepark op Urk en om te zorgen dat op Urk voldoende plek blijft om te recreëren. 
 • Bewoning op het vakantiepark is in strijd met het omgevingsplan. 
 • De grond is van Staatsbosbeheer en die wil daar geen permanente bewoning. 
 • Landelijk wordt het stoppen van permanente bewoning op vakantieparken gestimuleerd.

Er zijn kabinetsplannen om permanent wonen in stacaravans te gedogen.

Dat gaat niet over een situatie zoals op Vakantiepark ’t Urkerbos, maar over bijvoorbeeld woningen op een vakantiepark die voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), en die op particuliere grond gebouwd zijn. Het gaat niet over de stacaravans en caravans zoals op Vakantiepark ‘t Urkerbos en die staan op grond van Staatsbosbeheer. 

Waarom handhaaft de gemeente terwijl er weinig betaalbare woningen te koop zijn?

De huidige stand van de woningmarkt is niet een Urker stand van zaken, maar een landelijke. Dat vraagt gedegen en duurzame maatregelen. Op Urk willen we dat niet oplossen met ‘wonen in een stacaravan of caravan op een vakantiepark’. 

Waarom werd er eerder niet gehandhaafd?

In 2006 is ook gestart met handhaving. Die actie heeft voor een deel succes gehad, maar is niet verder doorgezet vanwege een tekort aan handhavers. Inmiddels is de handhavingscapaciteit op sterkte. 

Waarom vijf jaar?

Om coulant te zijn is besloten om bewoners van het vakantiepark ruimschoots de tijd te geven in de zoektocht naar een woning. Hierin kijkt de gemeente goed naar de persoonlijke situatie van de campingbewoners, zodat maatwerk geleverd kan worden. De vijf jaar is een inschatting van de totale benodigde tijd voor het handhavingsproces

Waarom gedoogt de gemeente niet?

Om meerdere redenen:

 • Volgens het omgevingsplan is Vakantiepark ’t Urkerbos een plek om te recreëren en te genieten van de natuur. 
 • Het vakantiepark staat op grond van Staatsbosbeheer. 
 • Staatsbosbeheer wil geen permanente bewoning op de plek die bestemd is voor natuur en recreatie en wil daarom handhaven. 
 • Staatsbosbeheer kan natuurlijk zelf handhaven, maar de gemeente wil maatwerk leveren en de bewoners de tijd geven om een woning te vinden. 

Waarom maakt de gemeente geen pauzepark of Tiny House park van (een deel) Vakantiepark ‘t Urkerbos?

De gemeente is geen eigenaar van het vakantiepark en de gronden. Het aanpassen van de bestemming is daarom juridisch niet mogelijk. Los van het feit dat de bestemming van het park gewijzigd zou moeten worden (wat dus niet kan), zou ook de infrastructuur veranderd moeten worden. Er zouden wegen, kabels, leidingen en rioleringen moeten worden aangelegd. Ook zouden de betrokkenen voor grote financiële uitgaven komen te staan, om hun verblijf aan de minimale vereisten van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) te laten voldoen. 

Waarom gaat de gemeente niet mee in een uitsterfconstructie of een persoonsgebonden gedoogbeschikking?

Een aantal redenen waarom niet het geen optie is:

 • De gemeente is geen eigenaar van de grond.
 • De eigenaar van de grond wil niet dat de gronden gebruikt worden voor bewoning.
 • Het schept een ongewenst precedent. Andere of nieuwe bewoners kunnen zich beroepen op dezelfde gedoogstatus, wat leidt tot een toename van de illegale bewoning.
 • Een andere bewoner die geen gedoogbeschikking krijgt, kan zich benadeeld voelen. Er ontstaat een ongelijkheid en onrechtvaardigheid onder de bewoners.
 • Illegale bewoning zet de recreatie onder druk. We hebben maar één vakantiepark en door bewoning toe te laten verkleinen we de recreatiemogelijkheden.
 • Vakantieparken zijn niet ingericht voor permanente bewoning. Het ontbreekt aan de nodige infrastructuur.
 • Een gedoogbeschikking biedt geen permanente oplossing, maar is meestal een tijdelijke oplossing. Er zal altijd weer een moment komen waarop de gemeente moet handhaven.
 • Gedogen wil zeggen dat de gemeente niet gaat handhaven. Maar de overtreding blijft daarmee wel bestaan.  

Wat betekent ‘maatwerk’?

Omdat de persoonlijke situatie van iedere vakantieparkbewoner anders is, biedt de gemeente maatwerk: welke tijd heeft een vakantieparkbewoner nodig om een woning te vinden binnen die afgesproken vijf jaar. Vanuit de gemeente wordt intensief en toegewijd meegedacht naar mogelijkheden in de zoektocht naar een woning. Bewoners moeten wel zelf een oplossing zoeken, maar vanuit de gemeente wordt dus goed meegedacht.

Wat als ik ontevreden ben over het maatwerk?

Het college heeft besloten te handhaven, gezien de vraag en de kaders van de gemeenteraad. Vakantieparkbewoners hebben de mogelijkheid om hun mening en eigen zienswijze te geven. Het college kan niet met alle wensen meegaan. 

Waar moeten de vakantieparkbewoners gaan wonen?

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het vinden van legale woonruimte. Een paar mogelijkheden:

 • Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning bij de woningcorporatie, is het inschrijven bij de woningstichting in Urk en de Noordoostpolder nodig. Let wel op: er is voldoende inschrijftijd nodig. Soms worden woningen verhuurd na loting. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning mag het inkomen niet te hoog zijn.
 • Zoek een particuliere huurwoning.
 • Een woning kopen.
 • In het geval van grote (persoonlijke) problemen bestaat er sociale opvang.

Hoe ziet het handhavingsproces eruit?

De vakantieparkbewoners zijn in de zomer van 2023 geïnformeerd, onder andere tijdens een bijeenkomst. Daarna zijn met de bewoners persoonlijke gesprekken gevoerd. De bewoners zijn uitgenodigd op het gemeentehuis, om samen met de vakafdeling de situatie in kaart te brengen. De toezichthouders zijn langs de stacaravans gegaan om controles uit te voeren. De volgende stap is: starten met het formele handhavingsproces. Bewoners van het vakantiepark ontvangen een brief, waarin wordt verteld over het voornemen voor een last onder dwangsom. In diezelfde brief worden de bewoners uitgenodigd om hun mening te geven en een oplossing aan te dragen, zodat aan de hand daarvan maatwerk geleverd kan worden door de gemeente. 

Is het niet gewoon zo: je verdwijnt van het vakantiepark en anders word je beboet?

Nee. De gemeente handelt steeds netjes en doorloopt het handhavingsproces vriendelijk en naar eer en geweten. Bovendien krijgen bewoners van het vakantiepark ruim de tijd om een woning te zoeken. De last onder dwangsom waarover gesproken wordt is een voornemen. De bewoners krijgen volop de mogelijkheid om hun situatie toe te lichten en aan te geven hoeveel tijd zij nodig hebben. Wel is het zo dat de huidige vakantieparkbewoners na de aangegeven periode het vakantiepark verlaten moeten hebben. Daarna pas gaat de last onder dwangsom in werking. 

Wanneer is die vijf jaar ingegaan?

In mei van 2023. Sindsdien zijn de bewoners op de hoogte gebracht dat er gehandhaafd gaat worden. 

Zijn er al bewoners van Vakantiepark ’t Urkerbos vertrokken?

Ja. 

Zijn er vakantieparkbewoners die graag van Vakantiepark ‘t Urkerbos weg willen?

Er is een groep die erg graag weg wil en druk bezig is met het vinden van een oplossing. 

Wordt er gehandhaafd omdat er een brand is geweest op de camping?

Nee, al voordat daar brand uitbrak is gestart met het handhavingsproces. In 2020 en 2021 zijn er vragen gesteld vanuit de gemeenteraad. In het Handhavingsuitvoeringsprogramma is daarom capaciteit gereserveerd voor de uitvoering van plan van aanpak. Veiligheid is overigens wel een speerpunt van de gemeente. 

Mensen verkochten hun huis, of kunnen geen huis vinden, die stuur je toch niet weg?

Nee. De gemeente stuurt mensen niet weg en heeft ervoor gekozen om de vakantieparkbewoners een passende periode te geven om een woning te zoeken, ook al is permanent wonen op het vakantiepark niet toegestaan. Hier wordt dus maatwerk geleverd. 

Maar geldt dan niet het woonwagenbeleid?

Nee, dat beleid is speciaal afgestemd op Roma, Sinti en kermisreizigers. Je moet middels een uittreksel aantonen dat je tot deze bevolkingsgroep behoort. De inhoud van dat beleid gaat overigens niet over permanente bewoning op een vakantiepark op grond van Staatsbosbeheer.  

Wie krijgt allemaal een brief met een voornemen voor een last onder dwangsom?

Iedereen die permanent op Vakantiepark ’t Urkerbos woont (of komt wonen).

Wat moet een vakantieparkbewoner doen als hij of zij zo’n brief krijgt?

Goed lezen en een afspraak maken met een vakinhoudelijke collega van de gemeente. Daar kunnen ze vertellen hoe zij naar hun eigen situatie kijken. Vanuit de gemeente wordt met de vakantieparkbewoner meegedacht in de zoektocht naar een woning. 

Wanneer krijgen de permanente bewoners een brief?

Dat is afhankelijk van de persoonlijke situatie (bijvoorbeeld wanneer iemand daar is gaan wonen) en het controleproces van de gemeente. 

Wordt op het hele omgevingsplan gehandhaafd, of alleen op permanente bewoning?

Er wordt op het hele omgevingsplan gehandhaafd. Sommige vakantieparkbewoners hebben ook illegaal gebouwd, ofwel: er is meer gebouwd dan toegestaan voor een stacaravan.

Wat is toegestaan voor een stacaravan?

Je stacaravan mag maximaal 60 vierkante meter zijn en je mag daar niet permanent wonen. Bij je stacaravan mag je een bijgebouwtje plaatsen van maximaal 6 vierkante meter. Bij een overschrijding hiervan geldt dat als extra overtreding. 

Wanneer is er sprake van wonen en wanneer van recreatie?

Wonen: als iemand het verblijf als hoofdverblijf heeft. Dat wil zeggen: de plek waar het sociale en maatschappelijke leven van een persoon zich afspeelt en waar die persoon zich moet inschrijven in de Basisregistratie personen (Brp). Dat is meestal af te leiden uit de binding met de omgeving, werk, school, post en registratie. 

Recreatie: dat kenmerkt zich juist door het tegenovergestelde: het hoofdverblijf is ergens anders. Ook het sociale en maatschappelijke leven speelt zich in hoofdzaak op een andere plek af. Bij recreatie is het doel bovendien gelegen in vrijetijdsbeleving en vakantie.

Ik verhuur een stacaravan waarin wordt gewoond. Wat voor gevolgen heeft dat voor mij?

Indien een recreatieverblijf wordt bewoond, dan wordt in ieder geval de eigenaar hierop aangeschreven om dit te beëindigen. De eigenaar moet zich voldoende informeren over het gebruik dat wordt gemaakt van de stacaravan. Dat bijvoorbeeld in de huurovereenkomst is opgenomen dat bewoning niet is toegestaan, is onvoldoende.

Online en op (sociale) media staat andere informatie dan in deze lijst, hoe zit dat?

De gemeente weet dat er misleidende, foute en wisselende informatie wordt verspreid op websites, sociale media en dergelijke. Vanuit de gemeente is daarom het advies aan de vakantieparkbewoners: houd je aan de feitelijke informatie die je ontvangt van de gemeente. 

Ik heb nog een vraag, waar kan ik terecht?

Als uw vraag niet is beantwoord in deze lijst, stuur dan een berichtje naar handhaving@urk.nl. De deur van de gemeente staat open en er wordt de tijd genomen om het gesprek te voeren. Mensen die nu nog permanent op Vakantiepark ’t Urkerbos wonen, mogen erop rekenen dat er volop inspanning geleverd wordt om mee te denken en om maatwerk te bieden.