U heeft er recht op dat de gemeente Urk zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dit is vastgelegd in de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer.

Wat is een persoonsgegeven?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.

Waarom worden mijn persoonsgegevens vastgelegd?

Om als gemeente een goede dienstverlening te borgen richting u als burger hebben wij persoonsgegevens van u nodig. U maakt bijvoorbeeld gebruik van diensten of producten van de gemeente, daarnaast voert de gemeente wettelijke en publiekrechtelijke taken uit waarvoor uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Op de website van de rijksoverheid kunt u meer informatie vinden over de taken van een gemeente.

Welke persoonsgegevens worden vastgelegd?

Er zijn veel verschillende soorten persoonsgegevens. De soorten persoonsgegevens zijn in twee verschillende categorieën in te delen: gewone en bijzondere persoonsgegevens. Hieronder een aantal voorbeelden per categorie. Op de pagina van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) “Wat zijn persoonsgegevens” vindt u meer informatie t.a.v. persoonsgegevens. De gemeente legt alleen persoonsgegevens vast die nodig zijn voor het uitvoeren van haar taken.

Gewone persoonsgegevens

  • naam
  • adres
  • woonplaats
  • telefoonnummer
  • e-mail adres

Bijzondere persoonsgegevens

  • godsdienst
  • ras
  • politieke voorkeur
  • gezondheid

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Gemeente Urk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Hoe kan ik zien welke persoonsgegevens verwerkt worden en voor welke doeleinden?

Gemeente Urk heeft een register opgesteld waarin per verwerking beschreven wordt welke persoonsgegevens verwerkt worden en voor welke doeleinden dit gebeurt. Dit register wordt een verwerkingsregister genoemd. Het register is op dit moment nog in ontwikkeling en zal na afronding beschikbaar worden gesteld.

Kan ik mijn persoonsgegevens (of die van mijn kinderen) inzien en/of aanpassen?

U heeft vanuit de AVG wetgeving het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Dit is ook van toepassing op de persoonsgegevens van uw kinderen als deze jonger zijn dan 16 jaar en u de wettelijke vertegenwoordiger bent. Is uw kind 16 jaar of ouder, dan heeft het zelf recht op inzage. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de balie. Hiervoor dient u een afspraak te maken en u te legitimeren aan de balie. Daarnaast kunt u een verzoek indienen middels een DigiD formulier, klik hier. De gemeente verwerkt normaliter alleen persoonsgegevens vanuit een wettelijke grondslag/verplichting. Hierdoor is het mogelijk dat verzoeken tot correctie/verwijdering niet altijd verwerkt kunnen worden.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met anderen?

Gemeente Urk zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of er een verwerkersovereenkomst is gesloten met de bewuste organisatie. Zo zorgen wij er voor dat er eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid is van uw persoonsgegevens. Gemeente Urk blijft namelijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd tegen mogelijk misbruik?

Goede informatiebeveiliging is binnen elke Nederlandse gemeente een noodzaak. De gegevens van inwoners, bedrijven en ketenpartners dienen veilig en vertrouwelijk te zijn opgeslagen. De systemen moeten voldoen aan de gestelde eisen voor informatiebeveiliging en ook de medewerkers van gemeenten dienen op de hoogte te zijn van, en te handelen naar de gestelde richtlijnen. Informatiebeveiliging is een ruim begrip en kan op vele manieren worden geïnterpreteerd. Voor de Nederlandse gemeenten is daarom de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) opgesteld.

Deze baseline heeft tot doel om gemeenten op een vergelijkbare manier efficiënt te laten werken met informatiebeveiliging en dient als hulpmiddel om aan alle eisen op gebied van informatiebeveiliging te voldoen waardoor de gemeente aantoonbaar een betrouwbare partner is.

Hoe gaat gemeente Urk om met cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Met deze cookies kunt u met uw DigiD ingelogd blijven gedurende 15 minuten. Daarnaast kunnen wij hiermee bezoekersstatistieken bijhouden.

Waar kan ik terecht met vragen, klachten of complimenten t.a.v. het gebruik van mijn persoonsgegevens?

Hiervoor kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) via het e-mail adres: fg@urk.nl

Daarnaast kunt u via onderstaande link een formele privacy klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet.

Privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens