Wat is een zienswijze?

Wanneer de gemeente plannen, beleid of besluiten ter inzage legt, kunt u hier uw mening over geven. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over een ontwerpbestemmingsplan of een woonvisie. Het plan, beleid of besluit is dan nog niet definitief en kan nog aangepast worden. 

Het delen van uw mening met de gemeente kunt u doen via een zienswijze. Uw wensen, bedenkingen, of ideeën kunnen dan meegenomen worden in het definitieve plan, beleid of besluit. Het indienen van een zienswijze is geen garantie dat deze mening wordt overgenomen. Verschillende organisaties, bedrijven of inwoners kunnen te maken krijgen met het plan, beleid of besluit. Hierom weegt de gemeente alle belangen af, en past zij vervolgens de plannen of besluiten hierop zo mogelijk aan.

Wanneer kan ik een zienswijze indienen?

U kunt een zienswijze indienen onder de volgende voorwaarden:

  • Het gaat om een zienswijze over ontwerpplannen of ontwerpbesluiten.
  • U dient de zienswijze in binnen 6 weken na de publicatie van het plan of besluit.

Hoe dien ik een zienswijze in?

U kunt uw zienswijze indienen op de volgende manieren:

  • Per mail via gemeente@urk.nl
  • U kunt uw brief richten aan de gemeente Urk, postbus 77, 8320 AB  URK.

Neem in uw schriftelijke zienswijze het volgende op:

  • Uw naam en adres;
  • De datum;
  • Het ontwerpplan of -besluit waar u een mening over wenst te delen, en;
  • Uw wensen, bedenkingen of ideeën over het plan, beleid of besluit.

Van uw ingediende zienswijze krijgt u een ontvangstbevestiging.

Hoe blijf ik op de hoogte van het plan, beleid of besluit?

De gemeente stuurt u een bericht met het definitieve besluit. Zij geeft hierbij aan hoe uw zienswijze hierin verwerkt is.

Bezwaar

Tegen sommige besluiten is bezwaar mogelijk door belanghebbenden, hierover leest u meer op www.urk.nl/bezwaar-maken

Hoe zoek ik naar ruimtelijke plannen?

1. Openen van ruimtelijke plannen.nl

Ga naar ruimtelijkeplannen.nl en klik op ‘plannen zoeken’.

Figuur 1. Startscherm ruimtelijkeplannen.nl
Figuur 1. Startscherm ruimtelijkeplannen.nl

2. Zoeken op adres of op plannaam/-nummer

Onderstaand scherm komt tevoorschijn.

figuur-2-algemene-kaart-ruimtelijkeplannen.nl
Figuur 2 algemene kaart ruimtelijkeplannen.nl

Figuur 3. Zoeken op plannen of adres

U kunt twee dingen doen.

Zoeken op plannaam of -nummer

Hier voert u de IMRO code in die bij het plan is aangegeven. Een IMRO code van de gemeente Urk begint altijd met “NL.IMRO.0184…. “. Het zoeken op een plannummer laat u direct het plan zien dat u zoekt. Bij de terinzagelegging van plannen staat altijd een IMRO code.

Zoeken op adres

U kunt het adres invoeren waarvoor u plannen wilt zoeken. Bij het zoeken op adres is het van belang dat u klikt op het perceel. Links in beeld verschijnen dan de beschikbare plannen. U kunt hier het plan aanklikken dat u zoekt.

Figuur 4. Uitsnede van plan buitengebied Urk
Figuur 4. Uitsnede van plan buitengebied Urk

3. Het zoeken in de planbestanden

Op de kaart verschijnen bestemmingsvlakken. Soms zijn deze in kleur (zoals afbeelding 5). U kunt dan zien welke bestemming een gebied of perceel heeft. Soms zijn deze blanco en geven ze alleen aan voor welk gebied het plan geldt.

Wanneer het vlak een kleur heeft, kunt u in het menu rechts direct klikken op de bestemming (3a). Dit opent direct de regels die voor dat vlak gelden.

Figuur-5 zoeken per bestemming of op documenten
Figuur-5 zoeken per bestemming of op documenten

Ook kunt u de documenten openen (3b). Hier vindt u bijvoorbeeld de regels, de toelichting en de bijlagen bij het plan.

Figuur-6. zoeken op documenten
Figuur-6. zoeken op documenten