Door de wet BIBOB mag de gemeente Urk een vergunning weigeren of intrekken.

Steeds vaker lees je in de media dat de overheid een vergunning geweigerd heeft “op grond van de wet BIBOB.” BIBOB staat voor "Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur". Deze wet stelt de gemeente in staat onderzoek te doen naar partijen met wie ze zaken doet of wil doen. Belangrijkste doel van de wet is voorkomen dat de gemeente vergunningen afgeeft aan criminele organisaties.

Door de wet BIBOB mag de gemeente Urk een vergunning weigeren of intrekken als zij vermoedt dat de aanvrager de vergunning gebruikt voor het plegen van strafbare feiten of  het benutten van uit strafbare feiten verkregen geld. Of wanneer de gemeente vermoedt dat strafbare feiten zijn gepleegd (bijvoorbeeld valsheid in geschrifte door het verstrekken van valse verklaringen) om de vergunning of subsidie te krijgen.

Vanwege de wet BIBOB kunnen nieuwe en gevestigde ondernemers op Urk te maken krijgen met een uitgebreide screening bij het aanvragen van een vergunning. De gemeente kan een ondernemer ook oproepen voor een screening als de vergunning al verleend is.

Bij een aanvraag doet de gemeente eerst eigen onderzoek. Dit onderzoek betreft de aanvrager, bedrijfsstructuur en leidinggevenden, financiering van het bedrijf en financiers. Het onderzoek strekt zich ook uit over de eigenaar van het bedrijfsterrein of het bedrijfspand waarop of waarin de inrichting is gevestigd.

Mochten na dit eigen onderzoek nog vragen bestaan, dan kan de gemeente regionale en landelijke organisaties om een aanvullend onderzoek c.q advies vragen. Dit aanvullende onderzoek is verstrekkender en daarmee ‘ingrijpender’ dan het eigen onderzoek door de gemeente. Hun advies is gebaseerd op openbare bronnen zoals gegevens van Kamer van Koophandel en Kadaster. Maar ook op gegevens uit gesloten bronnen zoals politiegegevens, justitiële documentatie en informatie van de Belastingdienst of de Arbeidsinspectie.

Een onderzoek c.q. advies kan drie conclusies hebben:

  1. Er bestaat geen gevaar dat de vergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten.  In dat geval geeft de gemeente de vergunning gewoon af.
  2. Er bestaat een mindere mate van gevaar. In dat geval kan de gemeente extra voorwaarden verbinden aan het verlenen van de vergunning.
  3. Er bestaat een ernstig gevaar. In dat geval kan de gemeente de vergunning weigeren of intrekken.

Tegen de uiteindelijke beslissing van de gemeente kan de aanvrager bezwaar aantekenen of in beroep gaan. De gemeente is overigens niet verplicht om de mogelijkheden die de wet BIBOB biedt in alle gevallen toe te passen. De wet BIBOB wordt vooral gebruikt in gevallen waarin de kans dat zich criminele activiteiten voordoen het grootst is. Bovendien moeten prioriteiten worden gesteld. Dit om administratieve lasten, extra werkzaamheden en lange procedures voor zowel de aanvragers als de gemeente te beperken.