De gemeente Urk heeft het voornemen om op de volgende percelen een recht van opstal te verlenen.

De gemeente Urk heeft het voornemen om een opstalrecht te vestigen op de percelen, kadastraal bekend als: 

  • Gemeente Noordoostpolder, sectie E, nummer 1010 (gedeeltelijk), groot 1 are en 51 centiare, nabij de Tollebekerweg;
  • Gemeente Noordoostpolder, sectie E, nummer 2391 (gedeeltelijk), groot 62 centiare, nabij de Tollebekerweg;
  • Gemeente Noordoostpolder, sectie E, nummer 2482 (gedeeltelijk), groot 4 are en 19 centiare, nabij de Tollebekerweg.

Met deze publicatie geeft de gemeente Urk uitvoering aan de Didam-uitspraak van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). 

De gemeente Urk zal deze gronden niet via een openbare selectieprocedure uitgeven, maar zal een-op-een een recht van opstal verlenen. Bij de voorgenomen een-op-een gronduitgifte spelen de volgende overwegingen een rol:

  • De gemeente Urk verleent een recht van opstal op deze gronden aan Liander N.V. ten behoeve van elektriciteitskabels. De uitbreiding van het kabelnetwerk is van algemeen belang. Liander N.V. is de enige serieuze gegadigde voor het aanleggen van het kabelnetwerk.

Reactietermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen dient u een kort geding tegen de gemeente Urk aanhangig te maken bij de rechtbank Midden-Nederland. Met het oog op de voortgang in deze uitgiftetrajecten en het verkrijgen van duidelijkheid over de rechtszekerheid van de transacties, hanteert de gemeente een reactietermijn van 20 kalenderdagen. Indien u niet binnen de gestelde termijn van 20 kalenderdagen een kort geding aanhangig heeft gemaakt, dan wordt u geacht zich niet te verzetten tegen de hiervoor voorgenomen gronduitgifte en wordt u geacht uw rechten ter zaken te hebben verwerkt.