Net als in de rest van Nederland staat ook op Urk de woningmarkt steeds meer onder druk. Alhoewel er op Urk voortvarend gebouwd is de afgelopen jaren (bijvoorbeeld in de Oranjewijk), laten recente prognoses zien dat de bevolking snel blijft groeien. Starters kunnen door gebrek aan aanbod en gestegen prijzen moeilijk aan een woning komen, en voor senioren zijn er niet altijd de juiste opties om door te stromen en ruimte te maken voor de nieuwe generatie. In de tussentijd zet de vergrijzing ook op Urk door, en zijn er in de afgelopen jaren nieuwe opgaven op de gemeente afgekomen. Denk hierbij aan wonen en zorg evenals de huisvesting van arbeidsmigranten en vergunninghouders. Om deze nieuwe realiteit een plek te geven in het Urker woonbeleid heeft de gemeente een periodieke actualisatie uitgevoerd van de huidige Strategische Woonvisie Urk 2035+ (hierna: Woonvisie). Het resultaat van deze actualisatie vindt u hier.

Visie Wonen Urk 2021