Urk heeft nieuw beleidsplan openbare ruimte 2022-2027

Dit is een oud bericht.

Urk heeft één integraal beleidsplan voor het beheer van de openbare ruimte – de straten, parken en pleinen - opgesteld. Hierin is de kwaliteit en ambitie van de openbare ruimte vastgelegd. Het IBOR-Beleidsplan 2022-2027 is de actualisatie van het plan uit 2016. De openbare ruimte vormt de basis voor het openbare leven. Het is de plek waar inwoners elkaar ontmoeten, naar hun werk gaan, spelen, sporten en recreëren. Het beheer van de openbare ruimte is een belangrijk werkterrein voor de gemeente. Het beleidsplan is tot stand gekomen op basis van de ervaringen van de afgelopen vier jaar, gecombineerd met de resultaten van regelmatige schouwen en de enquête die is gehouden onder inwoners.

Ambitieniveau

In het beleidsplan wordt ten opzichte van de vorige versie het ambitieniveau aangepast. Het groen in de woonwijken wordt daarmee verhoogd van ambitieniveau C naar niveau B. Daarmee ontstaat kwalitatief beter groen en een minder rommelig beeld. Dat draagt positief bij aan de leefbaarheid en de tevredenheid van de inwoners. Daarnaast bleek dat het A-niveau in het Oude Dorp niet wordt gehaald. De tevredenheid over het Oude Dorp is groot. Het ambitieniveau wordt daarom aan de huidige situatie aangepast en op niveau B vastgesteld. Om het groen weer op het B-niveau te krijgen is een eenmalige investering nodig. Wethouder Nathanaël Middelkoop is er trots op dat met dit IBOR beleidsplan weer geïnvesteerd wordt in de openbare ruimte.