Op de verkiezingsdag zijn de stembureaus vanaf 07:30 tot 21:00 uur open. Iedereen die stemgerechtigd is, kan dan zijn stem uitbrengen. Wie niet zelf kan stemmen, kan iemand anders machtigen. In het stembureau mag geen campagne gevoerd worden. Het stembureau bestaat uit drie leden die door burgemeester en wethouders worden benoemd. 

Stemmen

Bij het stembureau ontvangt u een stembiljet van één van de stembureauleden. Hierop kunt u in het stemhokje met een rood potlood kiezen voor uw kandidaat. Dit doet u door het vakje voor de naam geheel of gedeeltelijk rood te kleuren.

Heeft u uw keuze gemaakt? Dan vouwt u het stembiljet zo op dat uw keuze niet zichtbaar is. Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.

De stemming is geheim. De stemhokjes moeten zo in het stemlokaal staan dat niemand kan zien op wie u stemt. Ook mag er niemand met u mee in het stemhokje. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.

Blanco stemmen

Een blanco stem uitbrengen kan ook. Blanco stemmen tellen wel mee in het opkomstpercentage, maar hebben geen invloed op de uitslag.

Ongeldige stemmen

Heeft u meer dan 1 hokje rood gekleurd? Of heeft u op het stembiljet geschreven of getekend? Dan kan uw stem ongeldig zijn. Uw stem telt dan niet mee in de uitslag.

In en rond het stemlokaal

Kiezers mogen tijdens de stemming in het stemlokaal aanwezig zijn. Zij mogen daarbij de keuze van andere kiezers niet beïnvloeden. Politieke propaganda in het stemlokaal is daarom niet toegestaan. Dat gaat zelfs zo ver, dat bijvoorbeeld leden van het stembureau geen speldje, button of das van politieke partijen mogen dragen.

Buiten het stemlokaal is het vrij reclame te maken voor politieke partijen. Het gemeentebestuur handhaaft de openbare orde en houdt daarbij rekening met van de vrijheid van meningsuiting. Bij wanordelijkheden in het stembureau kan de zitting worden geschorst; de burgemeester beslist waar en wanneer de stemming wordt hervat.

Campagne voeren op de verkiezingsdag is toegestaan, maar niet in het stemlokaal.

Verkeerd ingevuld stembiljet of vergissing

Als u op het stembiljet meerdere vakjes inkleurt of op het formulier tekent of schrijft, is uw stem ongeldig. Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u eenmalig een nieuw stembiljet vragen bij de stembureauleden in het stemlokaal.

Stemmen tellen

Na het sluiten van het stemlokaal worden, onder leiding van de voorzitter van het stembureau, de stemmen handmatig geteld. Deze telling is openbaar. De uitslagen worden in Nederland niet direct bekendgemaakt. Dit gebeurt pas ‘s avonds na het sluiten van de stembureaus in die Europese landen waar de stemming op zondag 26 mei plaatsvindt.