Ruimte op begraafplaats De Vormt raakt op  

Dit is een oud bericht.
Diverse graven op begraafplaats De Vormt in Urk

Burgemeester en wethouders van Urk stellen de gemeenteraad voor om € 2 miljoen beschikbaar te stellen voor uitbreiding van begraafplaats De Vormt. Op dit moment is er onvoldoende ruimte voor graven om te voldoen aan de wenselijke buffer van twee tot vijf jaar. Het college wil de uitbreiding gefaseerd realiseren, zodat er tijdig voldoende graven beschikbaar zijn en dat er tot 2038 genoeg ruimte is op de begraafplaats. 

Er zijn momenteel nog 80 zandgraven op de begraafplaats voorradig. Jaarlijks worden gemiddeld 45 graven uitgeven en dat is meer dan ingeschat. Wethouder Nathanael Middelkoop: “Op Urk hechten we veel waarde aan begraven en willen we onze dierbaren binnen onze gemeente een laatste rustplaats geven. Zodoende zou ik het onwenselijk vinden als onze dierbaren niet begraven kunnen worden op Urk. Daarom is het nodig nu werk te gaan maken van de uitbreiding van de begraafplaats De Vormt, zodat we ook vanaf 2023 voldoende ruimte hebben om graven te blijven uitgeven.” 

Eerder dan verwacht

De uitbreiding komt eerder dan in het Begraafplaatsenbeleid 2017 was voorzien. Het uitgangspunt daarin was dat er tot 2024 voldoende graven beschikbaar zouden zijn. Uit de evaluatie blijkt dat er 76 zandgraven meer zijn uitgegeven dan verwacht. Daarnaast zijn er 85 familiegraven minder uitgegeven en minder graven vrijgekomen dan de prognose.

Gefaseerde aanpak

Het ontwerp voor de uitbreiding sluit aan op het bestaande gedeelte van begraafplaats De Vormt, waarbij de uitbreiding als een schil om de bestaande begraafplaats wordt gelegd. Het nieuwe deel behoudt dezelfde sfeer en inrichting als de huidige begraafplaats en de beschikbare ruimte wordt zo efficiënt mogelijk gebruikt. De uitbreiding is verdeeld over 3 fasen. De gemeente realiseert fase 1 in 2022. Om tijdig voldoende graven beschikbaar te hebben en ook op termijn voldoende capaciteit aan graven te realiseren, evalueert de gemeente in resp. 2029 en 2038 de stand van zaken, voordat fase 2 en 3 volgen. De totale uitbreiding bevat tot 2038 1632 graven.

Onderhouds- en exploitatiekosten

Naast de kosten voor de uitbreiding is het ook noodzakelijk asfaltverhardingen op het bestaande deel van de begraafplaats te herstellen. Tevens moet vanuit het oogpunt van klimaatadaptatie en verplichte drainage een waterpartij aangelegd worden. In het nieuwe budget zijn ook extra middelen opgenomen om het jaarlijkse exploitatietekort op te heffen. Het uitgangspunt is dat de grafrechten behoudens indexering niet wijzigen.