De leerplicht

Iedereen in Nederland moet naar school. Deze  leerplicht is vastgelegd in de leerplichtwet. Leerplichtwet is streng. De wet zorgt ervoor dat ieder kind tot zijn 18e verjaardag naar school gaat en op een school staat ingeschreven. Ouders of verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Ouders worden erop aangesproken als hun kind niet naar school gaat en/of niet staat ingeschreven op een school

De kwalificatieplicht

Na de leerplicht begint de kwalificatieplicht voor jongeren die nog geen startkwalificatie hebben gehaald. Een startkwalificatie is een  havo-, vwo- of mbo-diploma op niveau 2.

RMC

RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters. Taak van het RMC is het registreren, begeleiden en her plaatsen van jongeren die de school verlaten zonder een startkwalificatie.

Leerplicht, kwalificatieplicht en RMC

Tot je 17e ben je leerplichtig. Daarna ben je kwalificatieplichtig. Dit betekent dat je naar school moet tot je een startkwalificatie hebt. Vanaf je 18e ben je niet meer leerplichtig of kwalificatieplichtig. Maar als je nog geen startkwalificatie hebt, blijft het RMC zich tot je 23e inzetten om je te ondersteunen bij het behalen van zo’n diploma.

Extra vrij vragen

Kinderen moeten elke schooldag naar school. In een beperkt aantal situaties kunnen kinderen extra vrij krijgen. De scholen hebben, onder bepaalde voorwaarden, de bevoegdheid om over een maximum van 10 vrije dagen te besluiten of een kind extra vrij mag hebben of niet. Boven de 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar van de gemeente Urk.

Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar.

Telefoonnummer: 0527-689868

E-mail: gemeente@urk.nl