Wat is het?

APV Urk 2008; Artikel 4.16. Vergunningsplicht lichtreclame

 1. Het is verboden zonder vergunning van het college op of aan een onroerende zaak verlicht handelsreclame te maken of te voeren die vanaf de weg zichtbaar is.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 kan een vergunning als bedoeld in het eerste lid worden geweigerd: indien de handelsreclame, op zichzelf of in verband met de omgeving niet voldoet aan de redelijke eisen van welstand; in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van een in de nabijheid gelegen onroerende zaak.
 3. De weigeringsgrond van het tweede lid onder a geldt niet voor bouwwerken; de weigeringsgrond van het tweede lid, onder b geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.
 4. Het is verboden zonder vergunning van het college op of aan een onroerende zaak verlicht handelsreclame te maken of te voeren die vanaf de weg zichtbaar is.
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 kan een vergunning als bedoeld in het eerste lid worden geweigerd: indien de handelsreclame, op zichzelf of in verband met de omgeving niet voldoet aan de redelijke eisen van welstand; in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van een in de nabijheid gelegen onroerende zaak.
 6. De weigeringsgrond van het tweede lid onder a geldt niet voor bouwwerken; de weigeringsgrond van het tweede lid, onder b geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Wat kost het?

De kosten voor het oprichten van een reclame als bedoeld in artikel 4.16 van de Algemene plaatselijke verordening Urk 2008 zijn € 120,00.

Hoe werkt het?

In de volgende situaties hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van reclame-uitingen:

 • De reclame-uitingen zijn zichtbaar vanaf de openbare weg en geplaatst langs de openbare weg of in de open lucht.
 • De reclame-uitingen en lichtreclame hebben een permanent karakter.

De gemeente toetst de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor reclame-uitingen in gebieden waar een welstandsregime van toepassing is aan de zogenaamde ‘redelijke eisen van welstand’. Dit betekent dat de reclame-uiting moet passen in de omgeving en bij het gebouw waar het geplaatst is. Ook mag reclame geen hinderlijke vormen aannemen.

Wat moet ik doen?

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Dit doet u met DigiD. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Vergunning aanvragen

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

 • waarom u reclame wilt plaatsen
 • hoe groot de reclame is
 • een tekening of een foto van de reclame

Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Extra informatie

Als u reclame wilt plaatsen buiten de bebouwde kom of langs een provinciale weg dan hebt u misschien toestemming nodig van de provincie. Informeer hiernaar bij de provincie.