De grondprijzen voor het jaar 2024 zijn door het college vastgesteld.

De gemeente Urk voert een actief grondbeleid, met name waar het gaat om de realisatie van uitleggebieden voor wonen en werken. De gemeente heeft deze keuze gemaakt om zodoende maximale regie te hebben bij de ontwikkeling van deze gebieden. Transparantie is daarbij voor de gemeente, niet alleen in het proces, maar ook op de inhoud belangrijk. De gemeente wil duidelijkheid scheppen hoe de bij de gronduitgifte van toepassing zijnde grondprijzen tot stand zijn gekomen.

Deze Nota grondprijsbeleid gaat in op de marktconforme grondprijzen zoals de gemeente Urk die in het jaar 2024 hanteert voor de uitgifte van gronden per uitgiftecategorie.

Nota grondprijsbeleid 2024