Wat is het?

Als u in Nederland komt wonen, is het belangrijk dat u de Nederlandse taal leert. Het is ook belangrijk dat u leert hoe Nederlanders wonen en werken. Dit noemen we inburgeren. Op www.inburgeren.nl vindt u meer informatie over inburgeren en wat dat precies inhoudt. U bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen heeft gehaald.

Inburgeren vanaf 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering ingegaan Vanaf dan is het de taak van de gemeente om u zo snel mogelijk te laten inburgeren. U volgt taallessen, gaat aan het werk of volgt een opleiding. Met deze nieuwe wet doen nieuwkomers snel mee in Nederland. 

Let op: Het nieuwe stelsel geldt voor inburgeraars die na 1 januari 2022 verplicht zijn om in te burgeren. In de brief van Dienst Uitvoering Onderwijs staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Deze datum bepaalt onder welk stelsel u valt. Heeft u de brief niet meer? Op Mijn Inburgering op www.inburgeren.nl ziet u vanaf wanneer u moet inburgeren.

Hoe werkt het?

Voor een aantal groepen is inburgeren verplicht.

Vluchteling/asielmigrant

Bent u als vluchteling naar Nederland gekomen en heeft u nu een verblijfsvergunning? Dan bent u statushouder. Voor u als statushouder geldt het volgende voor inburgeren:

  • U krijgt een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Heeft u de brief niet meer? In Mijn Inburgering op www.inburgeren.nl ziet u vanaf wanneer u moet inburgeren.
  • Als statushouder krijgt u hulp bij het inburgeren van de gemeente. De gemeente neemt contact met u op. U kunt ook zelf contact opnemen. 
  • U krijgt maatschappelijke begeleiding en praktische ondersteuning vanuit Vluchtelingenwerk. Meer informatie vindt u op de website van Vluchtelingenwerk.

Gezinsmigrant of overige migrant

Bent u niet als vluchteling naar Nederland gekomen en heeft u een verblijfsvergunning? Dan bent u gezinsmigrant of overige migrant. Dat bent u bijvoorbeeld als u naar Nederland bent gekomen om samen te wonen met uw Nederlandse partner. Of als u naar Nederland bent gekomen voor uw werk als geestelijk bedienaar. Voor u als gezinsmigrant of overige migrant geldt het volgende voor inburgeren:

  • U krijgt een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Heeft u de brief niet meer? In Mijn Inburgering op www.inburgeren.nl ziet u vanaf wanneer u moet inburgeren.
  • U kunt zelf leren voor het examen, maar de meeste mensen doen een cursus op een taalschool. U koopt uw inburgeringslessen zelf in bij een taalschool. U kunt voor de kosten ook een lening afsluiten bij DUO. Kijk voor meer informatie op www.inburgeren.nl

Vrijwillig inburgeren

Vrijwillig inburgeren kan ook. Dat betekent dat u het zelf graag wilt, maar dat het niet verplicht is.

Niet inburgeren

Bekijk op de website van de IND wanneer u géén inburgeringsexamen hoeft te doen.

Een inburgeringsplichtige kan zelf een verzoek aan de gemeente doen om ontheven te worden van de inburgeringsplicht. Dit kan op medische of psychische gronden, dan moet de persoon onderzocht worden door een onafhankelijk arts van Argonaut en dit onderzoek moet men zelf betalen. De gemeente mag op basis van dat advies besluiten om iemand te ontheffen van de inburgeringsplicht.

Daarnaast kan iemand die aantoonbaar inspanningen gedaan heeft om het inburgeringsexamen te halen, maar waarvan de vrees bestaat dat dit niet binnen de termijn gaat lukken een verlenging krijgen van de inburgeringstermijn.

Is het voor deze persoon waarschijnlijk helemaal niet mogelijk om het inburgeringsexamen te halen, dan kan er ontheffing aangevraagd worden als men aangetoond heeft dat men voldoende inspanningen heeft gedaan om het examen te halen. Men mag een verzoek daartoe indienen vanaf zes maanden voor het verlopen van de termijn.

Vanaf oktober 2010 heeft de gemeente echter ook de mogelijkheid om eerder een ontheffing te verlenen als het in bijzondere omstandigheden onbillijk zou zijn om iemand op deze termijn te laten wachten. Er moet dan wel aangetoond worden dat er voldoende inspanningen zijn verricht om het examen te halen.

Criteria voor de beoordeling of er voldoende inspanning is geleverd, zijn dat u moet kunnen aantonen een cursus te hebben ingekocht of aangeboden gekregen die opleidt naar het vereiste niveau, dat de cursus is gevolgd en afgemaakt en dat u minstens eenmaal examen heeft afgelegd. U dient daarnaast een verklaring te overleggen van een instelling/deskundige (bijvoorbeeld ROC Friese Poort) waarin aangegeven wordt dat u het leervermogen ontbeert om het inburgeringsexamen te halen.

Hoe lang duurt het?

U krijgt de uitslag van uw examen binnen 8 weken.

Geslaagd

Hebt u het inburgeringsexamen gehaald?

Dan stuurt DUO uw diploma per aangetekende post naar u op. Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om uw diploma op te halen.

Niet geslaagd

Als u niet bent geslaagd, kunt u het examen nog een keer doen. U betaalt dan ook nog een keer.

Wat is het?

Als u in Nederland komt wonen, is het belangrijk dat u de Nederlandse taal leert. Het is ook belangrijk dat u leert hoe Nederlanders wonen en werken. Dit noemen we inburgeren. Als u het inburgeringsexamen hebt gehaald, dan bent u ingeburgerd.

Inburgeren vanaf 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering ingegaan. Vanaf dan is het de taak van de gemeente om u zo snel mogelijk te laten inburgeren. U volgt taallessen, gaat aan het werk of volgt een opleiding. Met deze nieuwe wet doen nieuwkomers snel mee in Nederland. Meer informatie over deze regels leest u op www.inburgeren.nl

Let op: Het nieuwe stelsel geldt voor inburgeraars die na 1 januari 2022 verplicht zijn om in te burgeren. In de brief van DUO staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Deze datum bepaalt onder welk stelsel u valt. Heeft u de brief niet meer? In Mijn Inburgering op www.inburgeren.nl ziet u vanaf wanneer u moet inburgeren.

Hoelang duurt het?

U krijgt de uitslag van uw examen binnen 8 weken.

Geslaagd

Hebt u het inburgeringsexamen gehaald? 

Dan stuurt DUO uw diploma per aangetekende post naar u op.

Niet geslaagd

Als u niet bent geslaagd, kunt u het examen nog een keer doen. U betaalt dan ook nog een keer.