Er valt steeds vaker een lange periode geen regen. Ook het landschap, de bodem, het grondwater en verdamping zijn van invloed op droogte. Droogte leidt tot schade in de landbouw en in de natuur, moeilijkheden voor boten in rivieren en kanalen, dijkdoorbraak, verzilting en meer kans op natuurbranden. De ligging in een polder maakt dat dit thema op Urk minder problemen veroorzaakt aangezien het grondwaterpeil kunstmatig op hoogte wordt gehouden. Wel streeft de gemeente ernaar om regenwater langer in het gebied vast te houden of te zorgen dat de regenwater beter door de bodem kan worden opgenomen door de aanleg van wadi’s, waterpasserende verharding etc.

droge bodem met scheuren en een paardenbloem