Wat is het?

Met een bijstandsuitkering kunt u de noodzakelijke kosten van het bestaan betalen zoals huur, eten en drinken. Vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen.

Hoe werkt het?

De gemeente kijkt of u recht hebt op bijstand. Als u een bijstandsuitkering krijgt, dan betekent dat niet altijd dat u geld krijgt. Soms krijgt u bijvoorbeeld voedsel, kleding of woonruimte. Ook kan de bijstand worden gegeven in de vorm van een lening. Die moet u later terugbetalen.

Voorwaarden

U kunt een uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of op een andere manier rechtmatig in Nederland verblijft (bijvoorbeeld als u een juridische procedure tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert).
 • U woont of verblijft in Nederland.
 • U hebt geen of onvoldoende eigen inkomen.
 • U hebt geen eigen vermogen of een eigen vermogen dat lager is dan het maximale bedrag. Denk aan spaargeld of een eigen huis.
 • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit.

Let op!

Als u jonger dan 27 jaar bent, dan meldt u zich eerst voor bijstand. Na de melding zoekt u 4 weken naar werk of een opleiding. Als dat niet gelukt is, kunt u daarna een bijstandsuitkering aanvragen.

Weer aan het werk

U kunt naast het recht op een uitkering ook recht hebben op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). Dit recht kan ook bestaan als u geen bijstandsuitkering ontvangt. Hebt u een opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig, dan kan dat voor u worden geregeld. De baan die u krijgt aangeboden moet u meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

Vanaf het moment dat u een aanvraag voor een uitkering indient, moet u zich aan de verplichtingen houden, die gelden voor het recht op uitkering.

Voor u (en indien van toepassing uw partner) gelden de volgende verplichtingen met betrekking tot arbeidsinschakeling:

 1. U probeert algemeen geaccepteerd werk in dienstbetrekking te vinden;
 2. U staat als werkzoekende ingeschreven bij het UWV werkbedrijf;
 3. U neemt algemeen geaccepteerd werk aan dat u wordt aangeboden;
 4. U doet geen dingen die het vinden van werk moeilijker maken;
 5. U werkt mee aan een onderzoek naar uw mogelijkheden voor deelname aan een scholing of opleiding die wij nodig vinden;
 6. U bent beschikbaar voor voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling, inclusief sociale activering.

Daarnaast hebt u de inlichtingenplicht, u dient de gemeente direct van alles op de hoogte te stellen waarvan u kunt vermoeden dat dit van invloed kan zijn op het recht op of de hoogte van de bijstandsuitkering.

Wat moet ik doen?

U vraagt uw uitkering aan via www.werk.nl. Hier vult u het aanvraagformulier zo goed mogelijk in. U hebt daarvoor wel een DigiD-code nodig. Hebt u nog geen DigiD dan kunt u die aanvragen op www.digid.nl. Let op: onjuist opgegeven informatie kan leiden tot het opleggen van een boete!

Als u het formulier heeft ingevuld drukt u op verzenden. De gemeente krijgt dan een seintje dat u een aanvraag hebt ingediend. Vervolgens ontvangt u van de gemeente een brief thuis waarin u wordt uitgenodigd voor een gesprek. Bij deze brief zit een lijst met alle bewijsstukken die u naar dit gesprek mee moet brengen. De klantmanager maakt zo nodig kopieën van de bewijsstukken, u hoeft dit dus niet zelf te doen. Het is mogelijk dat u een hersteltermijn krijgt om bepaalde stukken alsnog aan te leveren. Deze termijn verlengt de afhandelduur van uw aanvraag. Als u zorgt dat u alle bewijsstukken zo spoedig mogelijk inlevert, kan uw aanvraag snel afgehandeld worden.

Wat neem ik mee?

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
 • bewijzen van uw inkomen
 • bewijzen van uw schulden
 • bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
 • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

Als u samenwoont met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar, dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn worden verlengd.

Voorschot

U kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. U blijft het voorschot ontvangen tot de gemeente een besluit genomen heeft.

 • Als u de bijstandsuitkering toegewezen krijgt, verrekent de gemeente het voorschot met uw uitkering.
 • Als u de bijstandsuitkering niet toegewezen krijgt moet u het voorschot terugbetalen.

Geen voorschot

Als u jonger dan 27 jaar bent en u woont u niet samen met een partner ouder dan 27 jaar, dan krijgt u over de eerste 4 weken geen voorschot. U kunt namelijk pas na 4 weken de aanvraag voor bijstand indienen.

De gemeente mag weigeren u een voorschot te geven als:

 • bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering;
 • u onvoldoende bewijsstukken aanlevert;
 • u de bewijsstukken te laat aanlevert;
 • u onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.