Nieuws

 • Tegemoetkoming WMO

  De gemeente Urk ondersteunt mensen op verschillende manieren voor meerkosten als gevolg van chronische ziekte of een beperking. Jaarlijks kunt u daarom een tegemoetkoming aanvragen

  De tegemoetkoming bedraagt € 150,00 per jaar en wordt jaarlijks achteraf uitbetaald. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming is dat er sprake moet zijn van een lopende indicatie op grond van de WMO, de Jeugdwet of de WLZ. Dit betekent dat u een brief van de gemeente of het CIZ hebt gekregen waarin staat dat aan u ondersteuning, begeleiding of bijvoorbeeld een hulpmiddel is toegekend.

 • Cliënt ervaringsonderzoek

  In 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor een aantal nieuwe taken binnen het sociaal domein.

  Onderdeel van deze verantwoordelijkheid is dat gemeenten moeten onderzoeken wat de ervaringen zijn van inwoners die gebruik maken van ondersteuning uit de WMO of Jeugdwet. Voor Urk hebben we dit uitgebreid met de Participatiewet

  Ook de gemeente Urk neemt haar verantwoordelijkheid voor de inwoners van de gemeente serieus en laat een cliënt ervaringsonderzoek uitvoeren onder de inwoners die in 2015 gebruik hebben gemaakt van één of meerdere voorzieningen in de vorm van (financiele) ondersteuning of begeleiding. De enquête wordt uitgevoerd door KWIZ.

  Het kan dus zijn dat u een enquêteformulier ontvangt met het verzoek deze in te vullen en te retourneren. Wij stellen het op prijs als u daar gehoor aan wilt geven.

  Geïntegreerde vragenlijst

  Jeugdwet jongeren

 • “Hoe staat het met mijn indicatie?” Voorlichtingsbijeenkomst op 15 juni 2015

  Wat betekent de veranderende zorg voor inwoners van Urk met overgangsrecht tot en met 2015? En welke mogelijkheden zijn er speciaal voor hen om gebruik te maken van algemene voorzieningen? Kortom: hoe staat het met uw indicatie en hoe gaan we daarmee om?

 • Inloopbijeenkomst Huishoudelijke Hulp

  Heeft u een huishoudelijke hulp of krijgt u een PGB waarmee u zelf huishoudelijke hulp inkoopt? Dan verandert er vanaf 1 maart 2015 het één en ander. 

 • Belangrijke informatie voor Urkers die in 2015 een PGB ontvangen

  Ontvangt u in 2015 een Persoons Gebonden Budget (PGB) voor uw zorg? Dan ontvangt u dit budget met ingang van 1 januari 2015 niet meer op uw eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert uw PGB vanaf nu voor u. U geeft de SVB opdracht om uw zorgverleners te betalen. Dit wordt trekkingsrecht genoemd. Inwoners van Urk die een PGB ontvangen, zijn het afgelopen jaar over deze verandering geïnformeerd door het Rijk en de SVB.

 • Flevolandse gemeenten klaar voor nieuwe taken jeugdhulp

  Donderdag 11 december hebben de wethouders van de zes Flevolandse gemeenten de centrumregeling sociaal domein en het daarbij behorende dienstverleningshandvest ondertekend. De Flevolandse gemeenten zijn al jaren bezig met de voorbereidingen op de transitie. Dat ging in samenwerking met de provincie, die tot nu toe voor en deel van de jeugdhulp verantwoordelijk was,  en de grotere, in Flevoland werkzame aanbieders van jeugdhulp. Met deze ondertekening hebben de zes Flevolandse gemeenten de samenwerking voor de uitvoering van de nieuwe taken op het gebied van jeugdhulp geregeld.

 • Uitnodiging voorlichting: Wat betekent de Participatiewet voor u als werkgever?

  U heeft als werkgever waarschijnlijk al gehoord dat op 1 januari 2015 de Participatiewet in werking treedt. Dit heeft ook gevolgen voor de werkgevers. Misschien heeft uw bedrijf hiervoor een persoonlijke uitnodiging van de gemeente ontvangen.

 • Bent ú benieuwd wat er per 1 januari 2015 verandert in de zorg?

  Bekijk dan de onderstaande video.

 • Uitnodiging 'Week van de inspraak'

  De gemeente Urk organiseert twee inspraakbijeenkomsten over de veranderende zorg.

  Op 1 januari 2015 krijgen alle gemeenten in Nederland er een flink aantal nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij op het gebied van jeugd, zorg en werk. Taken die nu nog door de rijksoverheid, de provincies en de zorgverzekeraar worden uitgevoerd,  worden overgedragen aan de gemeenten. Met de invoering van de Jeugdwet, de nieuwe Wmo en de Participatiewet wordt gemeente Urk verantwoordelijk voor bijna het gehele zogeheten sociale domein. 

 • Zorg voor en om onze jeugd, de schouders eronder!

  Wethouder Freek Brouwer heeft de verantwoordelijkheid voor alle decentralisaties overgenomen van Geert Post. Bij de overdracht van deze taken is al snel duidelijk geworden dat het een hele uitdaging is, vooral voor een kleine gemeente. Eén van de nieuwe taken waar gemeenten verantwoordelijk voor worden, is de zorg voor jeugd, zo vertelt wethouder Brouwer. “Jeugdzorg moet anders en beter, daarover is iedereen het eens. De nieuwe Jeugdwet is door de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent dat gemeenten voor 1 januari 2015 alle ondersteuning ingekocht moeten hebben die jeugdigen en hun ouders nodig hebben en dat is een pittige klus”.

 • Informatiefolder veranderende zorg

 • Uitnodiging symposium participatiesamenleving

  Op dinsdag 10 juni, tussen 19.00 en 21.30 uur, is er in de Koningshof een symposium over de participatiesamenleving.

 • Rijksoverheid draagt zorg over aan gemeenten

  De gemeente Urk heeft een megaklus te klaren en dat houdt wethouder Geert Post elke dag bezig. Een klus waar de gehele Urker samenleving de gevolgen van zal ondervinden, volgens de wethouder. En dus is het alle hens aan dek op het gemeentehuis én in de samenleving. “Want een verandering als deze start je niet alleen. Die moet ontstaan in onze gemeenschap, bij de maatschappelijke organisaties, bij de professionals, de politiek en bij onze inwoners”, vindt Geert Post.