Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein weer op sterkte

Met de toevoeging van drie nieuwe leden is de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Urk weer op volle sterkte gekomen. Door de toevoeging van Meindert van den Berg, Anneke van Urk en Riekelt Woort bestaat de Adviesraad nu uit 7 leden. De adviesraad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd op het gebied van het sociaal domein. De adviesraad is onafhankelijk en stelt zijn adviezen op vanuit het perspectief van de inwoners op Urk.

Om hun werk goed uit te kunnen voeren is een goed contact met de achterban voor de adviesraad belangrijk. De achterban zijn de cliëntenraden van zorg- en welzijnsinstellingen, belangenorganisaties, ouderenbonden, diaconie, vrijwilligersorganisaties maar ook de zorgverleners en zorgaanbieders zelf. Door het consulteren van de achterban kan de adviesraad waardevolle informatie over met name knelpunten en wensen zichtbaar maken.

Leden adviesraad Sociaal Domein

Wim de Visser, Lois Snijder, Riekelt Woort, Anneke van Urk, Ankie de Boer, Meindert van den Berg, Dittie Hoekstra.

samenstelling van de adviesraad sociaal domein

Doel

  • De adviesraad sociaal domein kijkt naar de effecten van het zorg- en participatiebeleid in de gemeente Urk.
  • De adviesraad denkt mee en adviseert het college van burgemeester en wethouders op vele terreinen.
  • De adviesraad geeft onafhankelijk en deskundig advies.
  • Naast het uitbrengen van schriftelijke adviezen maakt de adviesraad sociaal domein gebruik van de mogelijkheid om persoonlijk met wethouder en ambtenaren van gedachte te wisselen over actuele ontwikkelingen.
  • De adviesraad heeft de mogelijkheid om al tijdens het proces van beleidsontwikkeling advies te geven.

Werkwijze

De inbreng van cliënten, direct betrokkenen bij de uitvoering van het sociaal beleid en inwoners van Urk is voor de adviesraad en de gemeente belangrijk. Het betreft in de eerste plaats degenen die gebruik maken van de voorzieningen die voortkomen uit  de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet, de zgn. cliënten.

Met de adviesraad sociaal domein is de inspraak van cliënten en direct betrokkenen gewaarborgd. De adviesraad is onafhankelijk en stelt zijn adviezen op vanuit het perspectief van de inwoners op Urk.

Om hun werk goed uit te kunnen voeren is een goed contact met de achterban voor de adviesraad belangrijk. De achterban zijn de cliëntenraden van zorg- en welzijnsinstellingen, belangenorganisaties, ouderenbonden, diaconie, vrijwilligersorganisaties maar ook de zorgverleners en zorgaanbieders zelf. Door het consulteren van de achterban kan de adviesraad waardevolle informatie over met name knelpunten en wensen zichtbaar maken. Het gevraagde of ongevraagde advies aan het gemeentebestuur kan daardoor goed onderbouwd en passend bij de Urker samenleving opgesteld worden.

Informatiefolder zorgwetten in Nederland

Het landelijk belangennetwerk verstandelijk gehandicapten KansPlus heeft een duidelijke informatiefolder over de zorgwetten in Nederland gemaakt. Het is een algemene folder waardoor er bij de gemeente Urk andere regels kunnen gelden.

Vergaderingen en contact

De adviesraad vergadert ongeveer 10x per jaar, iedere tweede maandagavond van de maand.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de Adviesraad Sociaal Domein Urk via adviesraadsociaaldomein@urk.nl.