Overschrijving grafrecht op andere naam

 • Overschrijving grafrecht op andere naam

  Bij de gemeente moet altijd iemand geregistreerd staan die de contactpersoon is namens de nabestaanden. De gemeente mag wettelijk alleen contact onderhouden met de rechthebbende van een particulier graf en de belanghebbende van een algemeen graf.

  Overlijden huidige rechthebbende

  Binnen 6 maanden na het overlijden van een rechthebbende van een graf zijn de erfgenamen van de overledene verplicht het grafrecht over te laten schrijven op een nieuwe in leven zijnde rechthebbende. Overschrijving kan in de regel plaatsvinden op naam van de echtgeno(o)t(e) of levenspartner, een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad. Overschrijving op meer dan 1 persoon is niet toegestaan. 

  Indien deze overschrijving niet op tijd gebeurt, kan de gemeente de nabestaanden (indien bekend) aanschrijven met het verzoek de overschrijving alsnog binnen een door de gemeente bepaalde termijn te doen. Indien ook aan dit verzoek niet wordt voldaan vervallen de grafrechten aan de gemeente. Wanneer de grafrechten zijn vervallen wordt het grafmonument verwijderd en kan de gemeente – na het verstrijken van de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar – overgaan tot het opnieuw uitgeven van het graf.

  Nieuwe rechthebbende

  Een rechthebbende van een graf kan ook tijdens zijn/haar leven een verzoek indienen om een grafrecht over te laten schrijven op een nieuwe rechthebbende. De nieuwe rechthebbende moet hier wel mee akkoord gaan. Daarom moet hij of zij, net als u, het formulier ondertekenen met bijgevoegd een kopie van een geldig legitimatiebewijs. De overschrijving kunt u schriftelijk aanvragen. 

  Doorgeven wijziging rechthebbende

  U kunt gebruik maken van het formulier ‘Overschrijving grafrechten op een andere naam’. U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier met kopie van een geldig legitimatiebewijs naar:

  Gemeente Urk 
  t.a.v. Begraafplaatsen
  Postbus 77
  8320 AB Urk

  Via e-mail kunt u dit formulier verzenden naar: begraven@urk.nl

  Voor het overschrijven van een grafruimte op een andere naam worden tot en met 31 juli 2017 geen kosten in rekening gebracht. Hierna bedragen de kosten € 30,00.