Begraven op Urk

De gemeente Urk heeft een drietal begraafplaatsen in beheer: de Oude begraafplaats (Oude Kerkhof), begraafplaats Holkenkamp en begraafplaats De Vormt. Op de Oude begraafplaats en de Holkenkamp vinden alleen bijzettingen plaats. Alle nieuwe graven worden gedolven op begraafplaats De Vormt.

 • Informatiefolder

  In de onderstaande link treft u de informatiefolder waarin het algemeen begraafplaatsenbeleid van de gemeente Urk is uiteengezet. Deze folder is ook verkrijgbaar in het kantoorgebouw op begraafplaats De Vormt, in het gemeentehuis en op het bezoekadres van begrafenisonderneming ‘Draagt Elkanders Lasten’. Mocht u na het lezen van de folder nog vragen hebben, kunt u deze mailen naar begraven@urk.nl of contact opnemen met de administratie van de begraafplaats via telefoonnummer 0527-689868.

 • Overschrijving grafrecht op andere naam

  Bij de gemeente moet altijd iemand geregistreerd staan die de contactpersoon is namens de nabestaanden. De gemeente mag wettelijk alleen contact onderhouden met de rechthebbende van een particulier graf en de belanghebbende van een algemeen graf.

  Overlijden huidige rechthebbende

  Binnen 6 maanden na het overlijden van een rechthebbende van een graf zijn de erfgenamen van de overledene verplicht het grafrecht over te laten schrijven op een nieuwe in leven zijnde rechthebbende. Overschrijving kan in de regel plaatsvinden op naam van de echtgeno(o)t(e) of levenspartner, een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad. Overschrijving op meer dan 1 persoon is niet toegestaan. 

  Indien deze overschrijving niet op tijd gebeurt, kan de gemeente de nabestaanden (indien bekend) aanschrijven met het verzoek de overschrijving alsnog binnen een door de gemeente bepaalde termijn te doen. Indien ook aan dit verzoek niet wordt voldaan vervallen de grafrechten aan de gemeente. Wanneer de grafrechten zijn vervallen wordt het grafmonument verwijderd en kan de gemeente – na het verstrijken van de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar – overgaan tot het opnieuw uitgeven van het graf.

  Nieuwe rechthebbende

  Een rechthebbende van een graf kan ook tijdens zijn/haar leven een verzoek indienen om een grafrecht over te laten schrijven op een nieuwe rechthebbende. De nieuwe rechthebbende moet hier wel mee akkoord gaan. Daarom moet hij of zij, net als u, het formulier ondertekenen met bijgevoegd een kopie van een geldig legitimatiebewijs. De overschrijving kunt u schriftelijk aanvragen. 

  Doorgeven wijziging rechthebbende

  U kunt gebruik maken van het formulier ‘Overschrijving grafrechten op een andere naam’. U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier met kopie van een geldig legitimatiebewijs naar:

  Gemeente Urk 
  t.a.v. Begraafplaatsen
  Postbus 77
  8320 AB Urk

  Via e-mail kunt u dit formulier verzenden naar: begraven@urk.nl

  Voor het overschrijven van een grafruimte op een andere naam worden tot en met 31 juli 2017 geen kosten in rekening gebracht. Hierna bedragen de kosten € 30,00.

 • Uitvaart

  Uw uitvaartondernemer regelt alles rondom de begrafenis. Bijvoorbeeld:

  • toestemming vragen voor begraven
  • aangifte doen van overlijden
  • zorgen voor een kist voor de begrafenis
  • zorgen voor een graf op een begraafplaats
  • zorgen voor een urn voor de crematie
  • uitstel vragen voor begrafenis

  Naar de website van Draagt Elkanders Lasten

 • Wanneer en waar begraven

  Voor begrafenissen (en crematies) gelden de volgende regels:

  • Een overledene mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden begraven worden. Zo is er tijd voor een eventueel strafrechtelijk onderzoek. En kunnen nabestaanden de uitvaart regelen.
  • Toch binnen 36 uur begraven? Dan kan alleen met toestemming van de officier van justitie. En van de burgemeester van de gemeente waar de persoon overleed.
  • Een overledene mag niet later begraven worden dan 6 werkdagen na het overlijden. Dat mag alleen als de burgemeester van de gemeente waar het verlof wordt aangevraagd toestemming geeft. Deze maximumtermijn is wettelijk vastgelegd omdat een overledene uiteindelijk een bestemming moet krijgen.
  • Een begrafenis is in principe alleen mogelijk op een begraafplaats.
 • Wet op de lijkbezorging

  De Wet op de lijkbezorging (Wlb) regelt wat er moet gebeuren als iemand komt te overlijden. Zo zijn er regels voor begraven en cremeren. Naast de wet is er ook nog een Besluit op de lijkbezorging en zijn er enkele ministeriële regelingen. Deze vormen een gedetailleerde uitwerking van de wettelijke regels.

  In de Wlb is onder andere het volgende vastgelegd:

  • welke zorg moet worden verleend;
  • welke procedures moeten worden doorlopen;
  • welke eisen gelden voor een begraafplaats;
  • bepalingen over lijkschouwing en identificatie, het verlof tot begraven en crematie, sluiting of opheffing begraafplaatsen.

  Ook zijn in de wet verplichtingen voor gemeenten, zoals:

  • gemeente is verplicht om begraven mogelijk te maken;
  • bevestigt de registratie van een overledene;
  • gemeente bepaalt op welke locatie een overledene komt te liggen;
  • gemeente voert een registratie rond overledenen en houdt overzicht over de ligging;
  • gemeente bepaalt op de eigen begraafplaats waar asbussen kunnen worden bijgezet en as kan worden verstrooid;
  • Bij het verstrijken van de grafrusttermijn schrijft de gemeente de belanghebbende of rechthebbende aan om deze op de hoogte te brengen. De rechthebbende krijgt een antwoordformulier en dient dat tijdig retour te sturen.

  Naar informatie over Wet op de lijkbezorging (Wlb)

  Naar informatie over het Besluit op de lijkbezorging

 • Beleid gemeente Urk

  Op 16 februari 2017 heeft de gemeenteraad het nieuwe begraafplaatsenbeleid vastgesteld. Het beleid geldt in het bijzonder voor begraafplaats De Vormt en zal/is per 1 maart in(ge)gaan. De uitgangspunten van het nieuwe beleid zijn om ook voor de toekomst voldoende begraafmogelijkheden tegen betaalbare tarieven mogelijk te maken. Tijdens twee gehouden informatiebijeenkomsten voor de burgers van Urk is het draagvlak voor verschillende scenario’s gepeild en zijn de wensen en behoeften geïnventariseerd. Deze zijn zoveel als mogelijk meegenomen in het nieuwe beleid. Dit beleid moet er voor zorg dragen dat een optimale benutting van de begraafplaats De Vormt wordt gerealiseerd. Hierdoor is uitbreiding van begraafplaats De Vormt in de komende jaren niet nodig en zullen tariefstijgingen beperkt blijven.

  Het begraafplaatsenbeleid is in de volgende beleidsdocumenten vastgelegd:

  • beheerverordening;
  • grafherinrichtingsprotocol;
  • nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen.

  Zie ook de verordening op de heffing en invordering van graf- en begrafenisrechten.

 • Tarieven

  Vanaf 1 maart 2017 zijn de tarieven zoals opgenomen in de tarievenlijst 2017 van toepassing.

 • Lees voor