Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Met deze wet wil Nederland de regels voor ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger maken. Als u straks een huis wilt bouwen, of een dakkapel gaat plaatsen, dan heeft u straks nog maar met één wet te maken. De Omgevingswet vervangt namelijk alle bestaande wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water.

Wist u dat we op dit moment in Nederlands 26 wetten, 5.000 wetsartikelen, 120 ministeriële regelingen en 120 algemene maatregelen van bestuur hebben, die allemaal te maken hebben met de fysieke leefomgeving? Door deze allemaal terug te brengen naar een wet voor de fysieke leefomgeving (de Omgevingswet) maakt het Rijk het eenvoudiger voor u. Alle provincies, waterschappen en gemeenten krijgen met deze wet te maken.

Wat gaat er voor u veranderen?

Wanneer u iets wilt aanpassen in de leefomgeving, krijgt u te maken met de Omgevingswet. Bijvoorbeeld het verbouwen van uw woning of een activiteit in de buurt organiseren. Ook als ondernemer kunt u te maken krijgen met de Omgevingswet. Bijvoorbeeld als u een bouwplan wilt ontwikkelen. Uw aanvraag wordt straks in één keer aan alle regels getoetst. Dat maakt het voor u eenvoudiger en overzichtelijker. Ook heeft u met de Omgevingswet meer te zeggen over uw omgeving. Zo kunt u bijvoorbeeld met bouwontwikkelaars in uw buurt vooraf meedenken bij grote bouwprojecten.

Participatie

De Omgevingswet biedt inwoners en ondernemers meer ruimte om actief mee te denken over ontwikkelingen in hun buurt en in hun dorp. De gemeente, maar ook initiatiefnemers, gaan u betrekken en mee laten beslissen over belangrijke thema’s en nieuwe ontwikkelingen die spelen in uw buurt of wijk. Als u straks iets in de leefomgeving wilt ondernemen, gaat u eerst zelf na in hoeverre dat past binnen de afgesproken regels of in beleid. En u betrekt uw buren, omwonenden, bedrijven in de omgeving bij uw plan. De gemeente verwacht straks van u dat u zelf  zorgvuldig en actief de omgeving in uw planvorming betrekt en zelf voor draagvlak zorgt.

Welke mogelijkheden zijn er voor overheid, inwoners en initiatiefnemers? En welke verplichtingen hebben zij? Onderstaande animatie legt de regels voor participatie uit die in  de Omgevingswet staan.

Urk in de toekomst

Door de komst van de Omgevingswet moeten we samen goed nadenken hoe we in de gemeente Urk om willen gaan met de ruimte in ons grondgebied. Waar willen we wonen? Waar willen we bedrijven huisvesten of hoe gaan we om met uitdagingen op het gebied van klimaat? Hiervoor moeten we weten hoe we willen dat Urk er in de toekomst uit komt te zien. Daarom heeft de gemeenteraad een Omgevingsvisie vastgesteld op Urk. Hierin zijn de hoofdlijnen van de manier waarop we om willen gaan met onze leefomgeving vastgelegd.

Bekijk hier de omgevingsvisie Urk 2030

Omgevingsplan

Het Omgevingsplan vervangt straks alle bestemmingsplannen van de gemeente Urk. Een Omgevingsplan lijkt op een bestemmingsplan maar is breder. In een omgevingsplan staat hoe een bepaald gebied ingericht wordt. Het bevat elementen die te maken hebben met de hele leefomgeving, dus naast regels over bebouwing staan er ook regels op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid in. Ook kan de gemeente ervoor kiezen geen regels te stellen, maar bijvoorbeeld een meldingsplicht in te stellen. De gemeente heeft wettelijk tot 2029 de tijd om alle bestemmingsplannen te vervangen tot een definitief Omgevingsplan.

Een animatie over de Omgevingswet en het Omgevingsplan maakt duidelijk welke ontwikkelingen en initiatieven mogelijk zijn om tot de gewenste leefomgeving te komen.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Dat is het digitaal stelsel Omgevingswet. Alle digitale informatie is straks op één plek te vinden: het Omgevingsloket. Via dit loket kan iedereen snel zien wat mag en wat niet mag volgens de Omgevingswet.

De voorbereidende werkzaamheden voor dit digitale systeem waar inwoners en ondernemers straks digitaal vergunningen kunnen aanvragen zijn in volle gang en moeten voor de invoeringsdatum van de Omgevingswet klaar zijn.

In onderstaande animatie ziet u wat dit digitale Omgevingsloket inhoudt.

We zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen op de Omgevingswet

Voordat we klaar zijn voor de invoering van de omgevingswet moet er nog veel gebeuren. Niet alleen gemeenten, maar ook provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s zijn hier druk mee. Al deze organisaties werken samen om het voor u zo eenvoudig mogelijk te maken. Op Urk zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de invoering van de wet. Zo passen we onze interne processen en systemen aan op de nieuwe wet en maken we nieuwe afspraken over samenwerking met andere overheden.

Meer informatie over de Omgevingswet?

U kunt voor meer informatie ook kijken op Omgevingswet | Rijksoverheid.nl(externe link).