Verkiezingen Tweede Kamer

Op woensdag 15 maart 2017 zijn er weer verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer. Samen met het kabinet bepaalt de Tweede Kamer in hoofdlijnen het beleid in Nederland. Met uw stem bepaalt u direct wie er straks in de Tweede Kamer gekozen worden.

In Urk ontvangt iedereen een stempas, die de Nederlandse nationaliteit heeft, op 30 januari 2017 officieel inwoner is van Urk en op de dag van de verkiezing 18 jaar of ouder is.

Laat uw stem niet verloren gaan. Breng dus uw stem uit op 15 maart!

Op wie kunt u stemmen?

De kandidatenlijst is in te zien op deze website en daarnaast wordt deze uiterlijk één week vóór de dag van de stemming huis-aan-huis bezorgd.

Kandidatenlijst

Formulieren

Geen stempas ontvangen?

In de gemeente Urk worden de stempassen rond 25 februari 2017 bezorgd. Mocht u geen stempas hebben ontvangen of kunt u uw stempas niet vinden dan kunt u, uiterlijk op dinsdag 14 maart 2017 (tot 12.00 uur), een vervangende stempas aanvragen bij de Publieksbalie in het gemeentehuis. Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas. Vergeet niet uw geldige identiteitsbewijs mee te nemen.

Een andere mogelijkheid is om schriftelijk een vervangende stempas aan te vragen. Daarvoor kunt u gebruik maken van onderstaand PDF-formulier. Print deze, vul hem in en stuur het formulier naar Postbus 77, 8320 AB Urk. Dit formulier moet wel uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 in het bezit zijn van Bureau Verkiezingen, anders kan de gemeente u niet tijdig een vervangende stempas toesturen. Vergeet niet een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee te sturen. Ook hier geldt, mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Verzoek vervangende stempas

Stemmen in een andere gemeente in Nederland

Wilt u gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland? Vraag dan een kiezerspas aan.

U kunt een kiezerspas in persoon aanvragen. U kunt dit uiterlijk dinsdag 14 maart 2017 tot 12.00 uur doen bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Singel 9. Neemt u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee.

U kunt ook een schriftelijk verzoek indienen. Dit moet uiterlijk op 10 maart 2017 ontvangen zijn door bureau Verkiezingen, Postbus 77, 8320 AB Urk of zijn ingeleverd bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Singel 9 te Urk. Als u al een stempas hebt ontvangen, moet u die met uw verzoek meesturen.

Verzoek kiezerspas

Stemmen bij volmacht

Als u niet zelf uw stem kunt uitbrengen, kunt u een andere kiezer in Nederland machtigen om namens u te stemmen. Elke kiezer mag maximaal twee volmachten aannemen. Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen. U kunt een eenmaal gegeven volmacht niet meer intrekken.

Uw schriftelijk verzoek om een kiezer in een andere Nederlandse gemeente te machtigen moet uiterlijk op 10 maart 2017 ontvangen zijn door bureau Verkiezingen, Postbus 77, 8320 AB Urk of zijn ingeleverd bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Singel 9 te Urk.

Als u een volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van een legitimatiebewijs aan de gevolmachtigde meegeven. De gemachtigde moet dat bij uw volmachtstem kunnen overleggen op het stembureau. Uw legitimatiebewijs mag op de verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dat geldt ook voor het legitimatiebewijs van de volmachtgever.

Verzoek stemmen bij volmacht

Onderhands machtigen veel gemakkelijker...

U kunt ook een willekeurige kiezer in Urk machtigen om namens u te gaan stemmen. Dat hoeft niet meer iemand te zijn die normaal gesproken in hetzelfde stembureau als u zijn of haar stem uitbrengt. Voor het geven van een onderhandse machtiging vult u op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in waarna zowel de gevolmachtigde als de volmachtgever de stempas ondertekenen. Vervolgens kan de gemachtigde met uw stempas uw stem uitbrengen. Een onderhandse machtiging kan tot op de dag van de verkiezing geregeld worden.

Let op: Als u een onderhandse volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van een legitimatiebewijs aan de gevolmachtigde meegeven. De gemachtigde moet dat bij uw volmachtstem kunnen overleggen op het stembureau. Uw legitimatiebewijs mag op de verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dat geldt ook voor het legitimatiebewijs van de volmachtgever. Op het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staat dan “geldig tot 16 maart 2012” of elke latere datum.

Stemmen per brief

Inwoners die op de dag van de stemming in het buitenland zijn kunnen hun stem ook uitbrengen per brief. Een schriftelijk verzoek daartoe moet uiterlijk woensdag 15 februari 2017 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd.

Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of met een kiezerspas aan de stemming deel te nemen.

Bij inwilliging van het verzoek wordt het verzoek doorgestuurd naar de burgemeester van ’s-Gravenhage. Die zorgt er voor dat de stembescheiden tijdig worden verzonden naar het door de kiezer opgegeven adres in het buitenland.

Verzoek stemmen per brief

Stembureaus

In de gemeente Urk kunt u op de volgende 9 stembureaus uw stem uitbrengen

Stemdistrict Locatie en adres stemlokaal
Overzicht stembureaus 2e Kamerverkiezingen Urk
1 Museum "Het Oude Raadhuis", Wijk 2-2, 8321 EP Urk
2 Gemeentehuis, Singel 9, 8321 GT Urk
3 Morgenster, Rotholm 20, 8321 DK Urk
4 Zorgcentrum Talma Haven, Ankerplaats 2, 8321 RT Urk
5 Cornelis Zeemanschool, Middelbuurt 118, 8321 ZE Urk
6 Prinses Beatrixschool, De Lier 2, 8322 AK Urk
7 Ichthushof, Richel 2, 8321 RX Urk
8 Johannes Calvijnschool, Almerelaan 19, 8321 JA Urk
9 Harmpje Visserschool, Clausstraat 2, 8322 GH Urk

De voorzitter van het stembureau vraagt altijd om uw identiteitsbewijs. De stembureaus zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur. U bent van harte welkom.

Links Tweede Kamerverkiezingen

Kiesraad : www.kiesraad.nl  

Overheidsinformatie : www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen

Contact Tweede Kamerverkiezingen

Bureau Verkiezingen is gevestigd in het gemeentehuis, Singel 9 te Urk.

U kunt schriftelijk contact opnemen via:
Postbus 77, 8320 AB Urk
of via de mail burgerzaken@urk.nl

Archief
  • Lees voor