Week 6-2019 Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode van 28 januari 2019 tot en met 4 februari 2019 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor                                : het uitbreiden van de woning

Locatie                            : Wijk 8-79, 8321 TL Urk

Datum verzending          : 30 januari 2019

Voor                                : het plaatsen van 7 waterwoningen met bijbehorende bergingen

Locatie                            : Christinastraat 61-73, 8322 Urk

Datum verzending          : 31 januari 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 februari 2019 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis te Urk.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.