Week 52-2018 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Oosthavenkade 17-18’

Burgemeester en wethouders van Urk maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 13 december 2018 het bestemmingsplan ‘Oosthavenkade 17-18’, met identificatienummer NL.IMR0.0184.BP20180HK1718-0301 gewijzigd heeft vastgesteld.

Ligging, aanleiding en globale inhoud

Het plangebied van bestemmingsplan Oosthavenkade 17-18 is gelegen aan de Oosthavenkade/Wijk 2 naast de scheepswerf Hoekman.

Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk van maximaal 2 woningen. Een nieuw bestemmingsplan was voor deze locatie noodzakelijk om het gebruik voor de functie Wonen niet ten koste te laten gaan van de naastgelegen scheepswerf. Wonen is nu alleen mogelijk gemaakt als wordt aangetoond dat wordt voldaan aan geluidseisen en de werf niet wordt beperkt in de bedrijfsvoering.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan ‘Oosthavenkade 17-18´ met bijbehorende stukken ligt met ingang van 28 december 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn van terinzagelegging kan het plan tijdens openingsuren worden ingezien bij de Gemeente, Singel 9 te Urk. Daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen via de website van de gemeente Urk http://www.urk.nl en via de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de hierboven genoemde termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpplan
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen
  • een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Later ingediende verzoeken om een voorlopige voorziening hebben geen schorsende werking tot gevolg.