Week 51-2018 Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode van 10 december tot en met 17 december 2018 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor                                 : het slopen van de woning in beschermd dorpsgezicht
Locatie                            : Wijk 2-17, 8321 EP Urk (voormalige havenmeesterwoning)
Datum verzending          : 12 december 2018

Voor                                : het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw
Locatie                            : Malzwin 10a, 10b en 10c, 8321 Urk
Datum verzending          : 17 december 2018

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 21 december 2018 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis te Urk.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.