Week 5-2019 Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode van 21 januari 2019 tot en met 28 januari 2019 de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor                                : het bouwen van een 2-1 kapwoning

Locatie                            : Irenestraat 18-20, (Oranjewijk) Urk

Datum verzending          : 28 januari 2019

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 februari 2019 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis te Urk.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.