Week 49-2018 Terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan Oslolaan 2-4

Dit item is verlopen op 18-01-2019.

Ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan Oslolaan 2-4

Burgemeester en wethouders van Urk maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 3:12 van de Algemene wet Bestuursrecht bekend dat met ingang van 7 december 2018 het ontwerp bestemmingsplan ‘Woonzorgcomplex Oslolaan 2-4’ gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt.

Inhoud

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Woonzorgcomplex Oslolaan 2-4’ maakt de bouw mogelijk van een woon-zorgcomplex met onder andere 64 wooneenheden. Het plangebied betreft het gebied van de voormalige Wilhelminaschoollocatie. Het voorontwerp heeft ter inzage gelegen voor inspraak en vooroverleg. Uit de inspraak zijn diverse reacties binnengekomen met betrekking tot het parkeren rondom het woon-zorgcomplex. Hierop is tot een andere indeling van de parkeerplaatsen gekomen.

Daarnaast is in het kader van de Wet Milieubeheer een aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r. beoordeling opgesteld. De aanmeldingsnotitie en het besluit van het college van burgemeester en wethouders geen MER op te stellen, naar aanleiding van de aanmeldingsnotitie, worden eveneens ter inzage gelegd.

Inzage stukken

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Woonzorgcomplex Oslolaan 2-4’ met identificatienummer NL.IMRO.0184.BP2018Osla24-0201 en de aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r. kan gedurende het termijn van terinzagelegging tijdens openingsuren worden ingezien bij het de receptie van het gemeentehuis, eenheid Dienstverlening, Singel 9 te Urk.

Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan en de aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r. te raadplegen via de website van de gemeente Urk: www.urk.nl. De digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan is eveneens te raadplegen op: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen zienswijze

Met ingang van 7 december 2018 tot 18 januari 2019 kan eenieder schriftelijk of eventueel mondeling een zienswijze met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad van Urk, Postbus 77, 8320 AB te Urk, onder vermelding van “zienswijze ontwerp bestemmingsplan ‘Woonzorgcomplex Oslolaan 2-4’. De zienswijzen dienen voorzien te zijn van een duidelijke en volledige vermelding van naam, adres en motivering.Indien u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen, is het mogelijk een afspraak te maken met de heer R.W.A. Kersten; tel. (0527) 68 98 68.