Week 4-2019 Ambtshalve wijziging adresgegevens - voornemen

Het college van burgemeester en wethouders van Urk maakt bekend dat het voornemens is de adresgegevens van onderstaande persoon, ambtshalve te wijzigen in: ´Vertrokken naar onbekend´.

Uit onderzoek is gebleken dat betrokkene niet woont op het adres waar hij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven.

Een eventuele ambtshalve wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkene. Een ieder die op de hoogte is van het huidige adres van onderstaande persoon, wordt dan ook verzocht contact op te nemen met de cluster burgerzaken van het gemeentehuis via telefoonnummer 0527-689868 of e-mail burgerzaken@urk.nl

Naam

Geboortedatum

Datum publicatie

Willem Kramer

09-10-1986

24-01-2019

Belanghebbende kan tot vier weken na de verschijningsdatum van deze krant en publicatiedatum op de website alsnog adresaangifte doen of zijn zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Singel 9, 8321 GT Urk.