Week 4-2019 Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats Nieuw Guineastraat

Burgemeester en wethouders van Urk hebben besloten om ten behoeve van een bewoner van de Nieuw Guineastraat een niet openbare parkeerplaats aan te wijzen. De parkeerplaats wordt gesitueerd op het wegdek ter hoogte van het pand Nieuw Guineastraat 61. Ter aanduiding zal een verkeersbord E6 met onderbord met kenteken worden geplaatst.

Verkeersbesluit en stukken, die redelijkerwijs nodig zijn voor de beoordeling, liggen vanaf 29 januari 2019 gedurende zes weken tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis aan de Singel 9 te Urk.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift (voorzien van naam, adres, datum, handtekening, omschrijving van besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en redenen van bezwaar) indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB, URK. U wordt verzocht op de brief “bezwaar” te vermelden. Tevens kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 8000 GB, ZWOLLE, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.