Week 3-2019 Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode van 7 januari 2019 tot en met 14 januari 2019 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor                                : het bouwen van 2 woningen type twee-onder-een-kap

Locatie                            : Irenestraat 6-8, 8322 Urk

Datum verzending          : 10 januari 2019

Voor                                : het wijzigen van de voorgevel / uitbreiden van het pand

Locatie                            : Klifweg 2, 8321 EJ Urk

Datum verzending          : 10 januari 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 januari 2019 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis te Urk.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.