Week 2-2019, Vaststelling beleidsregels ex artikel 5.13 van de algemene plaatselijke verordening en artikel 4.81 algemene wet bestuursrecht met betrekking tot collecteren

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 10 december 2018 hebben vastgesteld de beleidsregels collecteren gemeente Urk 2019. Het besluit is vastgesteld ex artikel 5.13 algemene plaatselijke verordening en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De beleidsregels bepalen onder andere dat er elke week een collecte gehouden mag worden. Na inwerkingtreding van het beleid, zal er geen gemeentelijke collecterooster meer worden opgesteld. Op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl) kan altijd het actuele rooster worden geraadpleegd. De beleidsregels collecteren treedt in werking met ingang van 11 januari 2019. Ingevolge artikel 8:3 Awb kan geen beroep worden aangetekend tegen het besluit om een beleidsregel vast te stellen.

Het besluit met het daarbij behorende collectebeleid ligt vanaf 11 januari 2019 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Singel 9 te Urk.