Partijen verkennen benutten van omgevingswarmte- en koude Urk

Dit item is verlopen op 31-12-2018.
Foto ondertekening samenwerkingsverklaring

Donderdag 15 november tekenden zes partijen de samenwerkingsverklaring “Verkenning haalbaarheid benutting omgevingswarmte- en koude op Urk”. De partijen willen gezamenlijk bijdragen aan de warmtetransitie op Urk door het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen waaronder aardgas. Het betreft een samenwerking van gemeente Urk, Vereniging van Visgroothandelaren (VVU), technisch ontwerp en adviesbureau Collinq, waterschap Zuiderzeeland, Christelijke Woonstichting Patrimonium en Energie- en Afvalbedrijf NV HVC.

Door energie uit oppervlaktewater en bron-/restwarmte van de visverwerkende bedrijven te benutten kan op Urk het gebruik van aardgas verminderen en een aanzienlijke milieuwinst ontstaan.

De gemeente Urk is bezig om voor haar woningen en bedrijven de kaders te bepalen hoe de warmtetransitie kan plaatsvinden. De Urker visindustrie beschikt over grote vriesinstallaties die enorm veel restwarmte produceren waar nu weinig of niets mee gebeurt. Hier ligt een kans gebruik te maken van rest-/bronwarmte van visverwerkende bedrijven. Het gemaal Vissering kan bovendien koude leveren. De zes partijen onderzoeken of het mogelijk om deze drie zaken op een rendabele manier aan elkaar te knopen binnen één project.

Urk bevindt zich in de unieke positie van het hebben van een sterk geconcentreerd cluster van visverwerkende bedrijven. Hier ligt een kans om gebruik te maken van de restwarmte van de visverwerkende bedrijven voor het verwarmen van woningen en bedrijven via een Urker bronnet. Deze visverwerkende bedrijven gebruiken bovendien koude dat geleverd kan worden via gemaal Vissering. Op deze wijze kan Urk bijdragen aan de klimaatdoelstellingen zonder dat dit invloed heeft op de fysieke leefomgeving.

Waterschap Zuiderzeeland daagt bij de renovatie van gemaal Vissering marktpartijen uit de best mogelijke oplossingen en ontwerpen te maken op het gebied van duurzaamheid en energie-efficiëntie. Nauw verbonden met de renovatie en verduurzaming van het gemaal is het faciliteren van het leveren van thermische energie (koude en/of warmte) uit oppervlaktewater.

Alle partijen brengen hun eigen expertise in bij de uitwerking van de verkenning. HVC trekt dit project, samen met de gemeente Urk. HVC brengt HVC als energiebedrijf haar expertise in op het gebied van het gebruiken van energie en hun ervaring met warmtenetten. Het waterschap Zuiderland ziet mogelijkheden voor het leveren van energie uit water. De Vereniging van Visgroothandelaren Urk vertegenwoordigd een groep van zo’n 15 visverwerkende bedrijven die restwarmte kunnen leveren. Patrimonium heeft als vastgoedbezitter belang bij een goede  energietransitie van haar woningvoorraad. Coolinq is het adviesbureau dat met het initiatief is gekomen om restwarmte van visverwerkende bedrijven in te zetten voor de verwarming van woningen en bedrijven met gebruikmaking van energie uit oppervlaktewater.

Inmiddels zijn de zes partijen al bezig de mogelijkheden van het toepassen van omgevingswarmte- en koude te verkennen.