Internationale Visserijconferentie Urk afgelast

Dit item is verlopen op 26-05-2017.

De organisatie van de Internationale Visserijconferentie Urk heeft besloten dat de conferentie op 26 mei niet doorgaat. Ondanks een goed programma met enthousiaste sprekers om zo te komen tot een ge­za­men­lijk in­ter­na­ti­o­naal stand­punt over een toe­komst­be­sten­di­ge vis­se­rij­sec­tor, voor zowel aan­voer als vis­ver­wer­king/han­del gaat de conferentie niet door. Doordat de conferentie de dag na Hemelvaart wordt gehouden heeft een te gering aantal deelnemers aangegeven hierbij aanwezig te kunnen zijn.

Gezamenlijk verzoek

De afgelasting betekent niet dat de problemen waarmee de visserijgemeenschappen worden geconfronteerd (Brexit, Aanlandplicht en de sociaal-economische gevolgen daarvan voor de gemeenschappen) niet wordt besproken. In nauw overleg met het Bestuurlijk Platform Visserij is een internationale bijeenkomst georganiseerd in Brussel op 25 april. Tijdens deze meeting met visserijgemeenschappen en –organisaties uit vier verschillende landen (naast Nederland ook Denemarken, Frankrijk en Belgie) zullen de problemen in de visserij worden besproken met als inzet de visserijgemeenschappen uit 9 verschillende EU-landen te verenigen met het doel het Gemeenschappelijk Visserijbeleid en de gevolgen van een ‘harde Brexit’ te minimaliseren. Voor een duurzaam beheer van de bestanden (er zijn meer dan 100 bestanden die gezamenlijk door de EU en het V.K. beheerd worden) en continuïteit in de economische resultaten van de betrokken visserijvloten is het immers – zoals aangegeven - van belang dat de huidige regelingen zo min mogelijk worden gewijzigd.

Verder wordt op dit moment ook hard gewerkt aan een gezamenlijk ver­zoek om als vis­se­rij­ge­meen­schap­pen deel te nemen aan de Noord­zee RAC (North Sea Re­gi­o­nal Ad­vi­so­ry Coun­cil). Over­he­den als ge­meen­ten en regio’s zijn daar­in nog niet ver­te­gen­woor­digd.