Gemeente biedt voormalige havenmeesterswoning te koop aan

Dit item is verlopen op 17-11-2017.
foto havenmeesterswoning

De gemeente Urk biedt hierbij te koop aan:

de voormalige havenmeesterwoning met ondergrond en verder toebehoren

Objectadres: Wijk 2, 17-18, 8321 EP Urk (tevens bekend als Oosthavenkade 17-18 te Urk), kadastraal bekend: gemeente Urk, sectie B nummer 6568

Perceeloppervlakte 535 m²

De verkoopinformatie waaronder de kadastrale informatie, milieurapporten, Voorontwerp Bestemmingsplan Oosthavenkade 17-18 met bijbehorende bijlagen, het Beeldkwaliteitsplan voormalige havenmeesterwoning, voorwaarden voor de verkoop bij inschrijving, ontwerp koopovereenkomst en het inschrijvingsformulier vindt u onderaan deze pagina.

Voor nadere informatie over (onderdelen van) de inschrijfvoorwaarden kunnen van 8 september 2017 tot 22 september uitsluitend vragen worden gesteld aan Het Notarieel (contactpersoon: Arjan Everts, e-mail: everts@hetnotarieel.nl). Vragen die op andere wijze worden gesteld dan hiervoor genoemd, worden niet in behandeling genomen en kunnen leiden tot uitsluiting van deelname.

Vragen en antwoorden op worden uiterlijk op 29 september geanonimiseerd aan alle belangstellenden/indieners van vragen toegezonden.

Het verkochte is gedurende bovengenoemde periode op afspraak gedurende werkdagen éénmaal per potentiële inschrijver te bezichtigen. Een afspraak voor een bezichtiging is mogelijk via de gemeente Urk (contactpersoon: Eef de Vries, tel. 0527-689868, e-mail e.devries@urk.nl).

De inschrijvingsformulieren dienen vergezeld met overige bescheiden, conform de inschrijvingsvoorwaarden, in een gesloten enveloppe uiterlijk op donderdag 16 november  vóór 16:00 uur te zijn ingediend bij Het Notarieel, Eekwal 8, 8011 LD te Zwolle.

Dit aanbod tot verkoop wordt gedaan onder voorbehoud van goedkeuring door burgemeester en wethouders van de gemeente Urk.

Rectificatie inschrijfvoorwaarden havenmeesterwoninglocatie en aanpassing indieningtijdstippen

In 2.2. van de gepubliceerde inschrijfvoorwaarden is (onder meer) te lezen dat een schets dient te worden ingediend in de schaal 1:20 en dat een 3D weergave van de binnenkant van de geplande bebouwing dient te worden overlegd.

Deze eisen worden als volgt aangepast:

Het schetsplan dient te worden geleverd in de schaal 1:250 en een 3D weergave van de binnenzijde van de bebouwing is niet langer noodzakelijk.

De overige eisen aan het schetsplan blijven van kracht.

Om potentiële indieners van een bod verder tegemoet te komen is er voor gekozen om de indieningstermijn met 2 weken te verlengen. Dit betekent dat de biedingen met benodigde bijlagen cf. de (gewijzigde) inschrijfvoorwaarden zoals benoemd onder 2.4 van de inschrijfvoorwaarden niet op uiterlijk 2 november 2017 om 16u maar uiterlijk op 16 november 2017 om 16.00 uur in een verzegelde gesloten enveloppe dienen te worden ingediend bij Het Notarieel, Eekwal 8, 8011 LD te Zwolle. De onder 1.7 in de inschrijfvoorwaarden genoemde “Openbare zitting” zal plaats vinden op vrijdag 17 november om 13.30 uur.

Doordat de opening van de biedingen met 2 weken is verschoven, zal ook de tijd van beraad zoals genoemd onder punt 4 van de inschrijfvoorwaarden met 2 weken worden verschoven naar 1 december 2017 om 9.00u.