Ligplaats (woon)boot of ander vaartuig, toestemming

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U mag niet zomaar met uw woonboot een ligplaats innemen. De gemeente bepaalt de plekken in het openbare water waar dit mag.

Wilt u met een woonboot of ander vaartuig een ligplaats innemen? Dan vraagt u aan de gemeente of u een ligplaats mag gebruiken. Het kan zijn dat u hiervoor een vergunning moet aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt welke plekken in het openbare water ligplaatsen zijn. Zij bepaalt ook welk soort vaartuigen er mogen liggen en hoeveel plaatsen er zijn. Vaartuigen zijn onder andere: woonboten, steigers of pontons.

De gemeentelijke regels gelden niet als het openbaar water beheerd wordt door Rijk, provincie of waterschap. Weet u niet wie de beheerder is van het openbaar water? Vraag dit dan na bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraag aan de gemeente of u een ligplaats mag gebruiken. Geef hierbij de volgende informatie:

  • omschrijving van uw vaartuig
  • de plek waar u wilt liggen met uw woonboot of vaartuig
  • hoe lang u de ligplaats wilt gebruiken
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Omschrijving Bedrag
Havengeld voor pleziervaartuigen zonder jaarabonnement, wanneer gebruik wordt gemaakt van de haven
voor een dag of gedeelte daarvan per meter lengte € 1,40
in afwijking van het onder 1 genoemde, bedraagt het tarief indien
gebruik wordt gemaakt van de haven tussen zaterdag 12.00 uur
en maandag 12.00 uur per meter lengte    
€ 2,00
in afwijking van het vorenstaande bedraagt het havengeld indien
het gebruik korter duurt dan 6 uur, per meter lengte 
€ 0,60
servicekosten voor vaartuigen bedoeld in dit artikel per dag  € 1,30
jaarabonnement voor pleziervaartuigen, wanneer gebruik gemaakt wordt van de
historische westhaven, uitgezonderd de ligplaatsen zoals deze vastgesteld zijn
volgens de categoriale indeling behorende  bij de verordening o de heffing en
invordering van haven- en kadegeld,  per meter per jaar    
€ 52,00
jaarabonnement voor pleziervaartuigen, wanneer gebruik wordt gemaakt
van de ligplaatsen volgens de categoriale indeling behorende bij de
verordening op de heffing en invordering van haven- en kadegeld
Categorie A (lengte tot en met 5 meter)  € 210,00
Categorie B (lengte tot en  met 8 meter)  € 624,00
Categorie C (lengte tot en met 10 meter)  € 832,00
Categorie D (lengte tot en met 10 meter)   € 1.061,00
Categorie E (lengte tot en met 12 meter) € 1.289,00
Categorie F (lengte tot en met 15 meter) € 1.529,00
milieuheffing jaarabonnementen per jaar     € 55,00
winterabonnement per meter € 30,00
Omschrijving bedrag
Havengeld voor andere vaartuigen dan pleziervaartuigen
a. voor 1 dag of gedeelte daarvan per meter lengte  € 0,60
b.  in afwijking van het vorenstaande bedraagt het havengeld indien
het gebruik korter duurt dan 6 uur, per meter lengte  
€ 0,35
c. bij een maandabonnement per meter lengte € 14,40
d. bij een jaarabonnement per meter lengte   € 144,40
e. voor passagiersschepen, voor welke schepen de mogelijkheid van reservering
van een ligplaats bestaat, bedragen de  reserveringskosten per reservering    
€ 125,00
f. het tarief genoemd in artikel 1, lid 2, onder a, b en c en d, van de tarieventabel
wordt na zes maanden verhoogd indien het schip opgelegd is, gedurende een 
aaneengesloten periode van 12 maanden in totaal niet langer dan twee
maanden niet actief gebruikt wordt, dan wel niet meer bedrijfsmatig geëx-
ploiteerd wordt of nog niet in gebruik genomen is, met een bedrag van € 20,00
per meter per maand, één en ander met uitzondering van opgelegde vissersvaartuigen.
g. het tarief genoemd in artikel 1, lid 2, onder d, van de tarieventabel wordt voor opgelegde
vissersvaartuigen na 12 maanden verhoogd met een bedrag van € 20,00  per meter
per maand, indien dit opgelegde vissersvaartuig gedurende een periode van 12 maanden
in totaal niet langer dan 2 maanden de haven van de gemeente Urk heeft verlaten.
h. servicekosten voor passagiersschepen bedoeld in dit artikel onder  a en b per keer € 5,00
Omschrijving bedrag
Havengeld voor woonarken of woonschepen in aan- of afbouw
a. voor de eerste 4 weken voor 1 dag of gedeelte daarvan
    per meter lengte    
€ 1,40
b. indien het gebruik voortduurt na 4 weken voor 1 dag of
    gedeelte daarvan per meter lengte        
€ 2,20
Omschrijving bedrag
Tarieven voor de afname door andere vaartuigen dan pleziervaartuigen van
a. water, per kubieke meter of gedeelte daarvan  € 2,25
b. elektriciteit, per KWh of gedeelte daarvan  € 0,38
c. elektriciteit indien gebruik wordt gemaakt van een stroomkast
    zonder verbruiksmeter per dag of gedeelte daarvan  
€ 2,00
Omschrijving bedrag
Tarief voor de afname door pleziervaartuigen in de periode van 1 november tot 1 april
 a. water, per kubieke meter of gedeelte daarvan    € 2,25
 b. elektriciteit, per KWh of gedeelte daarvan    € 0,38
Omschrijving bedrag
Tarief voor campers wanneer gebruik wordt gemaakt van de havenkade
a. voor een dag of gedeelte daarvan   € 15,00
b. servicekosten per dag  € 1,00
Omschrijving bedrag
Kadegeld
Het kadegeld bedraagt per vierkante meter ingenomen grondoppervlakte,
doch met een minimum van 4 vierkante meter, per dag of gedeelte daarvan 
€       0,15

Administratiekosten

Indien de verschuldigde belasting genoemd in deze tarieventabel een bedrag van € 20,00 niet te boven gaat en niet voldaan wordt op de wijze zoals omschreven in artikel 9.2, zal het bedrag geheven worden zoals omschreven in artikel 9.1 en 9.3 van de verordening. Het bedrag van de belasting zal dan verhoogd worden met een bedrag van € 5,00, zijnde de administratiekosten.