Vergadering Gemeenteraad 06-07-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:14:30-19:00
Voorzitter:Dhr. P.C. van Maaren
Dit item is verlopen op 06-10-2017.

Behandeling Kadernota 2017

AGENDAPUNTEN:

1 Opening.

2 Vaststellen agenda.

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht burgers.

Bijgevoegde documenten

4 Gewijzigd Begraafplaatsenbeleid.

5 Jaarstukken 2016.

6 Eerste Tussenrapportage 2017.

7 Behandeling Kadernota 2017.

7a Algemene beschouwingen.

7b Reacties fracties op de beschouwingen.

7c Reactie college.

7d Standpuntbepaling fracties.

7e Besluitvorming.

8 Sluiting.