Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Urk maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten van Flevoland in kieskring Lelystad en de leden van het bestuur van het waterschap Zuiderzeeland op woensdag 15 maart 2023 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. 

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtbewijs

 1. Bij bureau verkiezingen van het gemeentehuis van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Ook kunt u het formulier downloaden op deze pagina.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 30  januari 2023 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt.
 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 30 januari 2023 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.. 
 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

Waterschap - Verzoek tot stemmen bij volmacht

Provinciale Staten - Verzoek tot stemmen bij volmacht

B. Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas

 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen
 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door

bureau verkiezingen van het gemeentehuis
Singel 9
8321 GT Urk

De burgemeester voornoemd,
C.H. van den Bos

Stemmen met een kiezerspas

De burgemeester van Urk maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten van Flevoland in kieskring Lelystad op woensdag 15 maart 2023 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in de provincie.

 Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Schriftelijke aanvraag

 1. Bij bureau verkiezingen van het gemeentehuis van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen. Ook kunt u het formulier downloaden op deze pagina.
 2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.
 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt

Waterschap - Aanvragen kiezerspas

Provinciale Staten - Aanvragen kiezerspas

B. Mondelinge aanvraag

 1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 14 maart 2023, 12.00 uur de stempas over te leggen bij bureau verkiezingen van het gemeentehuis van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.
 2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
 3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door 

bureau verkiezingen van het gemeentehuis
Singel 9
8321 GT Urk

De burgemeester voornoemd,
C.H. van den Bos