Verkiezing Gemeenteraad 2022

Zitting centraal stembureau bekendmaking uitslag verkiezing

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 gehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Urk maakt bekend, dat op maandag 21 maart 2022 om 10:00 uur, een openbare zitting van het centraal stembureau plaatsvindt, waarin de uitslag van de verkiezing wordt bekendgemaakt.

De voorzitter voornoemd,

C.H. van den Bos

Ter inzagelegging geldige kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat de op vrijdag 4 februari 2022 door het centraal stembureau geldig verklaarde kandidatenlijsten ingevolge het bepaalde in artikel I 17 van de Kieswet, voor een ieder ter inzage zijn gelegd bij:

bureau verkiezingen van het gemeentehuis
Singel 9
8321 GT Urk

De voorzitter voornoemd,

C.H. van den Bos

Ter inzagelegging proces-verbaal I4

 De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 1 van het Kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau waarin beslist is over de geldigheid van de lijsten en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering, alsmede de nummering van de lijsten voor een ieder ter inzage is gelegd bij:

bureau verkiezingen van het gemeentehuis
Singel 9
8321 GT Urk.

De voorzitter voornoemd,

C.H. van den Bos

Aanduiding politieke groepering boven een kandidatenlijst

Aanduiding politieke groepering boven een kandidatenlijst

Voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Urk kan een politieke groepering, die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten is geregistreerd, aan het centraal stembureau van de gemeente verzoeken, de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in te schrijven.

 Indien men de aanduiding voor de komende verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Urk op woensdag 16 maart 2022 wenst te laten registreren, moet een verzoek daartoe uiterlijk op woensdag 22 december 2021 schriftelijk worden gedaan bij het centraal stembureau.

Voor deze registratie moet een waarborgsom van honderdtwaalf euro vijftig (€ 112,50) worden overgemaakt op een daartoe bestemde rekening van de gemeente.  Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende verkiezing wordt de waarborgsom terugbetaald.

Bij het verzoek moeten worden overgelegd:

 • een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
 • een bewijs van inschrijving in het register, gehouden door de Kamer van Koophandel;
 • een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom;
 • een verklaring van de politieke groepering houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de registratie van een politieke groepering worden ter gemeentesecretarie verstrekt door:

Bureau verkiezingen van het gemeentehuis
Singel 9
8321 GT  Urk

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Urk.
C.H. van den Bos

Registratie aanduiding politieke groepering

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Urk maakt bekend dat, overeenkomstig G 3, lid 5, van de Kieswet, heden in het gemeentehuis ter inzage is gelegd de beslissing op het verzoek van de Urker Gereformeerde Partij tot wijziging van de statutaire naam en de aanduiding waarmee deze groepering op de kandidatenlijst wil worden vermeld in: Krachtig Urk.

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Urk.

C.H. van den Bos

Kandidaatstelling

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Urk maakt het volgende bekend:

 1. Op maandag 31 januari 2022 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Urk plaatshebben.
 2. Op die dag kunnen bij de afdeling burgerzaken aan het adres Singel 9, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.
 3. Indien geen gebruik wordt gemaakt van het programma OSV van de Kiesraad kunnen de volgende formulieren tot en met de dag van de kandidaatstelling kosteloos verkregen worden bij bureau verkiezingen van het gemeentehuis.:
 • de lijsten van kandidaten (model H 1);
 • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9);
 • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);
 • machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2) en
 • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)
4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,00 (tweehonderdvijfentwintig euro) worden betaald. Uiterlijk 17 januari 2022 moet dit bedrag overgemaakt zijn op rekeningnummer NL83BNGH0285008528 ten name van Gemeente Urk. Deze waarborgsom hoeft niet betaald te worden door politieke groeperingen die bij de laatst gehouden verkiezing van de gemeenteraad een of meer zetels hebben behaald.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden ter gemeentesecretarie verstrekt door:

bureau verkiezingen van het gemeentehuis
Singel 9
8321 GT Urk.

De voorzitter voornoemd,
C.H. van den Bos

Zitting centraal stembureau inzake beslissing geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten en nummering

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 2 van het Kiesbesluit bekend, dat dit bureau op vrijdag 4 februari 2022 om 10:00, in de zittingsruimte in een openbare zitting zal beslissen over:

 • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
 • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
 • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering en
 • de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

Dit is te volgen via deze livestream

De voorzitter voornoemd,
C.H. van den Bos

Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Urk maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Urk op woensdag 16 maart 2022 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. 

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtbewijs

 1. Bij bureau verkiezingen van het gemeentehuis van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 11 maart 2022 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 31 januari 2022 als kiezer is geregistreerd.
 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 31 januari 2022 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.
 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. Machtiging door overdracht van de stempas

 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen
 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over.
 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming.
 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door :

bureau verkiezingen van het gemeentehuis
Singel 9
8321 GT Urk

De burgemeester voornoemd,
C.H. van den Bos

Vervroegd stemmen stembureaus

De burgemeester van Urk maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Urk in maart 2022 gebruik zal worden gemaakt van stembureaus voor vervroegd stemmen. Deze stembureaus zijn voor alle kiezers toegankelijk, maar vooral bedoeld voor kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de risicogroepen behoren. De stembureaus zijn geopend van 07:30 uur tot 21:00 uur. In onderstaand overzicht vindt u de stembureaus voor vervroegd stemmen.

Overzicht stembureaus voor vervroegd stemmen
NummerNaamOpen opAdres
11Rehobothkerk maandag 14 maartNagel 32
12Gemeentehuismaandag 14 maartSingel 9
13Rehobothkerk dinsdag 15 maartNagel 32
14Gemeentehuisdinsdag 15 maartSingel 9

De openbare stemopneming van deze vervroegd stemmen stembureaus zal plaatsvinden op woensdag 16 maart 2022 vanaf 16.00 tot 22.00 uur in Zalencentrum Irene, Wijk 8 85, 8321 TL Urk.

 Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door:

Bureau verkiezingen van het gemeentehuis
Singel 9
8321 GT Urk 

De burgemeester voornoemd,

 C.H. van den Bos