Vrijdag 11 november 2022 ondertekenden wethouder Nathanaël Middelkoop namens gemeente Urk en directeur Ewoud van der Sluis namens Hevo de overeenkomst Risicodragend Projectmanagement. Deze overeenkomst is aangegaan voor de bouw van de brede school in de Zeeheldenwijk. Zij tekenden dit op de locatie in de Zeeheldenwijk waar de brede school zal verrijzen.

Bij de ondertekening waren ook Johan de Jong, directeur schoolvereniging Rehoboth, Aart Reussing, directeur / bestuurder Zonnebloemschool en Janneke Loot en Annette Woord van de Peuterspeelzaal aanwezig. Schoolvereniging Rehoboth, Zonnebloemschool en Peuterspeelzaal gaan allen deel uitmaken van de brede school.

8 personen in oranje hesjes in het zand
Op de foto staand v.l.n.r.: Arno Arts, projectleider Hevo, Aart Reussing, directeur / bestuurder Zonnembloemschool, Janneke Loot en Annette Woord, Peuterspeelzaal Urk, Johan de Jong, directeur schoolvereniging Rehoboth en Jan Bosch, gemeente Urk. Zittend v.l.n.r.: Ewoud van der Sluis, directeur Hevo en wethouder Nathanaël Middelkoop.

Bouwen zonder risico – Risicodragend Projectmanagement

Om het financiële risico voor de bouw van de brede school voor de gemeente tot een minimum te beperken heeft het college van burgemeester en wethouder besloten om dit met een overeenkomst Risicodragend Projectmanagement (RPM) bij Hevo neer te leggen. Wethouder Nathanaël Middelkoop licht deze pilot voor de gemeente toe: “RPM (bouwen zonder risico) houdt in dat het bedrag voor het bouwen van de brede school wordt overgedragen aan Hevo die op basis van het gezamenlijke opgestelde Programma van Eisen deze school voor de gemeente realiseert. Zij doen dit van ontwerp- tot opleveringsfase. De geldende aanbestedingsrichtlijnen zoals deze binnen de gemeente Urk zijn vastgelegd in de aanbestedingsnota zijn hierbij van toepassing”. Het risico van overschrijding van het krediet ligt bij Hevo. Bij onderschrijding van het krediet wordt een verdeling gemaakt waarbij Hevo tot een bepaald maximumbedrag mag delen in het bedrag van de onderschrijding. Hevo is een bureau dat is gespecialiseerd in huisvesting.

Brede School

De brede school krijgt een plek in de Zeeheldenwijk. De verschillende partijen gaan hier onderwijs aanbieden in een doorlopende leerlijn van 0-12 jaar voor een brede doelgroep van regulier basisonderwijs tot en met speciaal onderwijs en kinderopvang. Met de ondertekening is een eerste stap richting de komst van de brede school gezet.